Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

[Grove] Grove Inventor Ki...

[Grove] Grove Inventor Ki...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] OV2640 Camera

[Đặt Hàng] OV2640 Camera

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Arduino Breakout ...

[Grove] Arduino Breakout ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Breakout fo...

[Grove] Grove Breakout fo...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Breakout for Link...

[Grove] Breakout for Link...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Breakout for Link...

[Grove] Breakout for Link...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Beginner Ki...

[Grove] Grove Beginner Ki...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Module LCD1602 Xa...

[Grove] Module LCD1602 Xa...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Module Led 7 4 Di...

[Grove] Module Led 7 4 Di...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Speaker Loa...

[Grove] Grove Speaker Loa...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove LED Bar V2....

[Grove] Grove LED Bar V2....

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] RGB LED Stick 10 ...

[Grove] RGB LED Stick 10 ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Seeeduino Lotus V...

[Grove] Seeeduino Lotus V...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Base Shield...

[Grove] Grove Base Shield...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] GrovePi+

[Grove] GrovePi+

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Relay 1 Kênh GR-R...

[Grove] Relay 1 Kênh GR-R...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Led 7 Màu Chainab...

[Grove] Led 7 Màu Chainab...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Base Kit Fo...

[Grove] Grove Base Kit Fo...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Starter Kit...

[Grove] Grove Starter Kit...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Yolo:Bit Basic Starter

Yolo:Bit Basic Starter

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Raspberry Pi4 ABS-01

Case Raspberry Pi4 ABS-01

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Mic USB Cho Raspberry Mc-...

Mic USB Cho Raspberry Mc-...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi 4 Model B 20...

Raspberry Pi 4 Model B 20...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Card WiFi Intel AC82...

[VN] Card WiFi Intel AC82...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT N76E003AT20 V1

KIT N76E003AT20 V1

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth BLE 4.0 CC2541 ...

Bluetooth BLE 4.0 CC2541 ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

NUCLEO-F401RE STM32F4

NUCLEO-F401RE STM32F4

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit nRF9610DK

Kit nRF9610DK

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình AS-12864P-VDS

Màn Hình AS-12864P-VDS

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Raspberry Pi 3 Model...

[VN] Raspberry Pi 3 Model...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi Camera Modul...

Raspberry Pi Camera Modul...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Robot Micro Maqueen (Khôn...

Robot Micro Maqueen (Khôn...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ARDUINO MKR1000 WIFI

KIT ARDUINO MKR1000 WIFI

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Mega2560 Pro ATmega25...

Kit Mega2560 Pro ATmega25...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Arduino WiFi ESP-32 E...

Kit Arduino WiFi ESP-32 E...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Arduino WiFi ESP8266 ...

Kit Arduino WiFi ESP8266 ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino BOSS UNO Rev1...

KIT Arduino BOSS UNO Rev1...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Module DS3231 Raspbe...

[VN] Module DS3231 Raspbe...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

NUCLEO-F334R8 STM32F3

NUCLEO-F334R8 STM32F3

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32H743 Nucleo-144

KIT STM32H743 Nucleo-144

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F767 Nucleo-144

KIT STM32F767 Nucleo-144

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F429 DISCOVERY

KIT STM32F429 DISCOVERY

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[HH] Raspberry Pi3 Model ...

[HH] Raspberry Pi3 Model ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT CY7C68013A USB High S...

KIT CY7C68013A USB High S...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3 UK (Japan)

Raspberry Pi3 UK (Japan)

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino Multi Function Sh...

Arduino Multi Function Sh...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Hộp Mica Cho Micro Bit

Vỏ Hộp Mica Cho Micro Bit

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino DUE R3 ATMEGA...

KIT Arduino DUE R3 ATMEGA...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Micro Bit

Kit Micro Bit

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] KIT NanoPC-T3

[Đặt Hàng] KIT NanoPC-T3

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ALTERA FPGA Cyclone I...

KIT ALTERA FPGA Cyclone I...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F411 Discovery

KIT STM32F411 Discovery

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu Lua D1 E...

KIT WiFi NodeMcu Lua D1 E...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi Zero Wireles...

Raspberry Pi Zero Wireles...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT N76E003AT20 Mini

KIT N76E003AT20 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA128A-AU

KIT ATMEGA128A-AU

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V3

Case Pi3 V3

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Tiva Launchpad EK-TM4...

KIT Tiva Launchpad EK-TM4...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM XPSTUDIO

KIT STM XPSTUDIO

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Module CM108 USB For Rasp...

Module CM108 USB For Rasp...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATtiny85 Mini

KIT ATtiny85 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ATtiny13A ATtiny85

Socket ATtiny13A ATtiny85

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino Digit Shield 4 Le...

Arduino Digit Shield 4 Le...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8S103F3P6 Mini

KIT STM8S103F3P6 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET KIT Arduino NANO I...

SOCKET KIT Arduino NANO I...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET KIT Arduino NANO F...

SOCKET KIT Arduino NANO F...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Motor Control Shield L298...

Motor Control Shield L298...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V2

Case Pi3 V2

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V1

Case Pi3 V1

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F407VGT6 SIMPLE

KIT STM32F407VGT6 SIMPLE

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F030F4P6 Mini

KIT STM32F030F4P6 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case NanoPi

Case NanoPi

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi ESP8266 Easy

KIT WiFi ESP8266 Easy

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F051C8T6 Mini

KIT STM32F051C8T6 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F030C8T6 Mini

KIT STM32F030C8T6 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8S105K4T6 Mini

KIT STM8S105K4T6 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8S103K3T6 Mini

KIT STM8S103K3T6 Mini

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Burn-E

Mạch Nạp Burn-E

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F407VET6 BASIC

KIT STM32F407VET6 BASIC

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket WT588D Arduino

Socket WT588D Arduino

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F103C8T6 Board M...

KIT STM32F103C8T6 Board M...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Tản nhiệt Raspberry Pi3

Tản nhiệt Raspberry Pi3

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3 EL14

Raspberry Pi3 EL14

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino UNO R3 CH340G

KIT Arduino UNO R3 CH340G

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino MEGA2560 ATME...

KIT Arduino MEGA2560 ATME...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi Black board T5 E...

KIT WiFi Black board T5 E...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 DIP

KIT AT89S52 DIP

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ARDUINO PRO MICRO

KIT ARDUINO PRO MICRO

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp MSP430 BSL

Mạch Nạp MSP430 BSL

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT DSPIC30F4011 EASY

KIT DSPIC30F4011 EASY

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC V2

KIT PIC V2

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino MP3 Shield VS1053

Arduino MP3 Shield VS1053

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

LiLyPad Arduino 328

LiLyPad Arduino 328

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ALTERA EPM240 V1

KIT ALTERA EPM240 V1

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

USB WIFI Raspberry

USB WIFI Raspberry

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC SOCKET V1

KIT PIC SOCKET V1

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA...

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino MEGA2560

Case Arduino MEGA2560

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Rasphery Pi Mod B

Case Rasphery Pi Mod B

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Camera Raspberry

Module Camera Raspberry

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino UNO

Case Arduino UNO

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Motor Control Shield L293...

Motor Control Shield L293...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD1602 Keypad shield Ard...

LCD1602 Keypad shield Ard...

Giá bán: Liên Hệ...

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 234  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI