Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Header 6P 1.25MM Đực Dán ...

Header 6P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Đực Dán ...

Header 5P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Đực Dán ...

Header 4P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Đực Dán ...

Header 3P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Đực Dán ...

Header 2P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE20A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE20A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 5P 1.25MM 15CM

Dây 5P 1.25MM 15CM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE30 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE30 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA Audio RCA-A01

Jack RCA Audio RCA-A01

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

C2482 TO92 TRANS NPN 0.1A...

C2482 TO92 TRANS NPN 0.1A...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9015 SOT23 TRANS PNP 0.1...

S9015 SOT23 TRANS PNP 0.1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 1.25MM Cái 1.25...

Header 6P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Cái 1.25...

Header 5P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Cái 1.25...

Header 4P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Cái 1.25...

Header 3P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Cái 1.25...

Header 2P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack RCA Cái Nhựa RCA...

Đầu Jack RCA Cái Nhựa RCA...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack RCA Đực Nhựa RCA...

Đầu Jack RCA Đực Nhựa RCA...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC4131 TO247 TRANS NPN 1...

2SC4131 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SA1746 TO247 TRANS PNP 1...

2SA1746 TO247 TRANS PNP 1...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC2413 SOT346 TRANS NPN ...

2SC2413 SOT346 TRANS NPN ...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV1-8.4-23

Jack RCA AV1-8.4-23

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IMZ1A SOT23-6 TRANS NPN-P...

IMZ1A SOT23-6 TRANS NPN-P...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ8.2-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ8.2-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ4.3-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ4.3-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ4.7-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ4.7-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ2.7-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ2.7-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HVU306ATRU-E SOD323 Varia...

HVU306ATRU-E SOD323 Varia...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RB705D SOT346 Diode Schot...

RB705D SOT346 Diode Schot...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UDZSTE-175.6B SOD323 DIOD...

UDZSTE-175.6B SOD323 DIOD...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 22nF 630V 15MM MMKP400

Tụ 22nF 630V 15MM MMKP400

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAV70 SOT23 DIODE 200mA 1...

BAV70 SOT23 DIODE 200mA 1...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PC3H4 SOP4 OPAM

PC3H4 SOP4 OPAM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-10

Jack RCA AV2-10

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-5

Jack RCA AV2-5

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-9

Jack RCA AV2-9

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFI4019H-117P TO220-5 MO...

IRFI4019H-117P TO220-5 MO...

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-14

Jack RCA AV2-14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV4-8.4-10

Jack RCA AV4-8.4-10

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC3306 TO247 TRANS NPN 1...

2SC3306 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 334J 400V 15MM

Tụ CBB 334J 400V 15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 224J 630V 15MM

Tụ CBB 224J 630V 15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54A SOT23 Diode Schott...

BAT54A SOT23 Diode Schott...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54S SOT23 Diode Schott...

BAT54S SOT23 Diode Schott...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54C SOT23  Diode Schot...

BAT54C SOT23 Diode Schot...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 24uH 9x12MM

Cuộn Cảm 24uH 9x12MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 152 1KV

Tụ Cao Áp 152 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 250V 18x40MM

Tụ Hóa 470uF 250V 18x40MM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-18

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-18

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 5% 1.2K (50c)

Trở 1206 5% 1.2K (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 0.68R (50c)

Trở 1206 1% 0.68R (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 5% 1.2R (50c)

Trở 1206 5% 1.2R (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 220nF 6.3V 20% (1...

Tụ 0402 220nF 6.3V 20% (1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAV21W SOD123 Diode Switc...

BAV21W SOD123 Diode Switc...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAW56 SOT23 Diode Switchi...

BAW56 SOT23 Diode Switchi...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ES1J DO214 Diode 1A 600V ...

ES1J DO214 Diode 1A 600V ...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C6V8 SOD123 Diode Ze...

BZT52C6V8 SOD123 Diode Ze...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C27 SOD123 Diode Zen...

BZT52C27 SOD123 Diode Zen...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C18 SOD123 Diode Zen...

BZT52C18 SOD123 Diode Zen...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C15 SOD123 Diode Zen...

BZT52C15 SOD123 Diode Zen...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-2GB SOP8

TLP521-2GB SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Kẹp Dây JT1134B 2.5-...

Jack Kẹp Dây JT1134B 2.5-...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 200R

Trở Băng 0603x4 200R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] MP6753 IGBT

[Đặt Hàng] MP6753 IGBT

Giá bán: 390.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ hoá 39uF 450V

Tụ hoá 39uF 450V

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 223J 630V 10MM

Tụ CBB 223J 630V 10MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 154J 630V 10MM

Tụ CBB 154J 630V 10MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE400A 1500W...

Diode TVS 1.5KE400A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM Ra Hoa Se...

Dây Audio 3.5MM Ra Hoa Se...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE220A 1500W...

Diode TVS 1.5KE220A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Audio 3.5MM Ster...

Jack Nối Audio 3.5MM Ster...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-320D ...

Jack Audio 3.5MM PJ-320D ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener BZV55-B5V6 5....

Diode Zener BZV55-B5V6 5....

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.22uF 275V 10MM 22K27...

Tụ 0.22uF 275V 10MM 22K27...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.33uF 275V 15MM

Tụ 0.33uF 275V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 470nF 275V 15MM 470nK2...

Tụ 470nF 275V 15MM 470nK2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 330nF 275V 15MM 330nK2...

Tụ 330nF 275V 15MM 330nK2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.47uF 275V 15MM 47K27...

Tụ 0.47uF 275V 15MM 47K27...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 7D561K 560V

Varistor 7D561K 560V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D431K 430V

Varistor 10D431K 430V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 221 1KV

Tụ Cao Áp 221 1KV

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 222 1KV

Tụ Cao Áp 222 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 273 100V (2A273J)

Tụ Mica 273 100V (2A273J)

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 683 100V (2A683J)

Tụ Mica 683 100V (2A683J)

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 100V

Tụ Hóa 22uF 100V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 393J 630V 15MM

Tụ CBB 393J 630V 15MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 47R (50c...

Trở Vạch 1/8W 5% 47R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 2.2R (50...

Trở Vạch 1/8W 5% 2.2R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 1% 7.5K (50...

Trở Vạch 1/8W 1% 7.5K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 1K (50c)

Trở Vạch 1/8W 5% 1K (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 3.3R

Trở 5% 1W 3.3R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 47K

Trở 5% 1/2W 47K

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 22R

Trở 5% 1/2W 22R

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Terminal HM01 PCB-M4

Terminal HM01 PCB-M4

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Terminal HM02 PCB-M4

Terminal HM02 PCB-M4

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 101-100R

Trở 2512 5% 101-100R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 100-10R 1W

Trở 2512 5% 100-10R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

40100C TO220 Diode Schott...

40100C TO220 Diode Schott...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 0.5R

Trở 5% 3W 0.5R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 0.02R

Trở 5% 3W 0.02R

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1505 150V 10MM

Varistor P1505 150V 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1302 130V 7MM

Varistor P1302 130V 7MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1305 130V 10MM

Varistor P1305 130V 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 68Z2 40V 7MM

Varistor 68Z2 40V 7MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 33Z1 26V 7MM

Varistor 33Z1 26V 7MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 08Z2 5.5V 10MM

Varistor 08Z2 5.5V 10MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Kẹp Dây JT1134B 1.0-...

Jack Kẹp Dây JT1134B 1.0-...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MQ2

Socket MQ2

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB B Cái 180 (Loại Đứng)

USB B Cái 180 (Loại Đứng)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP747 DIP6

TLP747 DIP6

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFB4410 TO220 MOSFET N-C...

IRFB4410 TO220 MOSFET N-C...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 10x10MM CD...

Cuộn Cảm 100uH 10x10MM CD...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 68uH 10x10MM CDR...

Cuộn Cảm 68uH 10x10MM CDR...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode RL257 DO15 2.5A 100...

Diode RL257 DO15 2.5A 100...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Chụp Cách Điện IC TO220

Chụp Cách Điện IC TO220

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 10x10MM CDR...

Cuộn Cảm 10uH 10x10MM CDR...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PSD12C SOD323 Diode TVS (...

PSD12C SOD323 Diode TVS (...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 3.9K (50c)

Trở 0603 5% 3.9K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9012 SOT23 TRANS PNP 0.5...

S9012 SOT23 TRANS PNP 0.5...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC4.0x1.7MM DC4017-0...

Jack DC4.0x1.7MM DC4017-0...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJ15025 TO-3 TRANS PNP 16...

MJ15025 TO-3 TRANS PNP 16...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

3055 TO252 TRANS NPN 8A 6...

3055 TO252 TRANS NPN 8A 6...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 14D271K 270V

Varistor 14D271K 270V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB 3.0 A-A 150CM 3AA...

Dây USB 3.0 A-A 150CM 3AA...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 2...

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 2...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P BM09B-SRSS-TB(L...

Header 9P BM09B-SRSS-TB(L...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK3564  TO220 MOSFET N-C...

2SK3564 TO220 MOSFET N-C...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HY1906 TO220 TRANS 130A 6...

HY1906 TO220 TRANS 130A 6...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RCX220N25 TO220 MOSFET N-...

RCX220N25 TO220 MOSFET N-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet ESP-32S

SocKet ESP-32S

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Đổi SOP8 Sang D...

Bộ Chuyển Đổi SOP8 Sang D...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

Giá bán: 990.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRLR7843 LR7843 TO252 MOS...

IRLR7843 LR7843 TO252 MOS...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 10 Dây...

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 10 Dây...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 2 Dây ...

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 2 Dây ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Jack 910 Và Kẹp C...

Dây Đầu Jack 910 Và Kẹp C...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AOD403 D403 TO252 MOSFET ...

AOD403 D403 TO252 MOSFET ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 6P KF2510-6P 30cm

Dây 6P KF2510-6P 30cm

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 4P KF2510-4P 30cm

Dây 4P KF2510-4P 30cm

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 3P KF2510-3P 30cm

Dây 3P KF2510-3P 30cm

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 2P KF2510-2P 30cm

Dây 2P KF2510-2P 30cm

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-322 5...

Jack Audio 3.5MM PJ-322 5...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Gộp Audio Và Micro 3....

Cáp Gộp Audio Và Micro 3....

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 3M DC5.5x2...

Dây DC Kéo Dài 3M DC5.5x2...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở RX21-10W 5% 1R

Trở RX21-10W 5% 1R

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở RX21-10W 5% 10K

Trở RX21-10W 5% 10K

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7840 HCPL-7840 SOP8 (Chí...

A7840 HCPL-7840 SOP8 (Chí...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SI2308 SOT23 MOSFET N-CH ...

SI2308 SOT23 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2222 SOT23 TRANS NPN 0....

2N2222 SOT23 TRANS NPN 0....

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 3M DC3.5x1...

Dây DC Kéo Dài 3M DC3.5x1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 5uF 450V CBB61

Tụ 5uF 450V CBB61

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT139-600 TO220 TRIAC 600...

BT139-600 TO220 TRIAC 600...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2x0.5 150CM

Dây Nguồn AC-2x0.5 150CM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2x0.5 100CM

Dây Nguồn AC-2x0.5 100CM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 1.5M DC5.5...

Dây DC Kéo Dài 1.5M DC5.5...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR4T M4+8MM (5c)

Vít Ren VR4T M4+8MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 3.9K (50c)

Trở 0805 5% 3.9K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 510R (50c)

Trở 0603 5% 510R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 51K (50c)

Trở 0603 5% 51K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 47K (50c)

Trở 0603 5% 47K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 0.5R

Trở 5% 2W 0.5R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54 SOT23 Diode Schottk...

BAT54 SOT23 Diode Schottk...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM 3P J...

Đầu Jack Audio 3.5MM 3P J...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BFN26 SOT23

BFN26 SOT23

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MTD20P06HDL TO252 MOSFET ...

MTD20P06HDL TO252 MOSFET ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 6MM

Van Nước 6MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 4MM

Van Nước 4MM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng 1.2MM

Dây Đồng 1.2MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 3MM

Van Nước 3MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1...

S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MMBTA44 SOT23-3 NPN 0.1A ...

MMBTA44 SOT23-3 NPN 0.1A ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 22uF 25V

Tụ Nhôm 22uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK3565  TO220 MOSFET N-C...

2SK3565 TO220 MOSFET N-C...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 12x12x7MM (...

Cuộn Cảm 47uH 12x12x7MM (...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vòng Cao Su 5N-4

Vòng Cao Su 5N-4

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2904  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...Trang cuối

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI