Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Bộ BreadBoard XF-25

Bộ BreadBoard XF-25

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SHT1X

PCB SHT1X

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module ESP07 ESP12

PCB Module ESP07 ESP12

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SHT7X

PCB SHT7X

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MAX31855

PCB MAX31855

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY LM386 Module Audio

DIY LM386 Module Audio

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 4x6CM

PCB 4x6CM

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Đế LED Cây Thông

PCB Đế LED Cây Thông

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Led Trái Tim 32 Led

DIY Led Trái Tim 32 Led

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB FT232RL

PCB FT232RL

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module LCD1202

PCB Module LCD1202

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SHT V2

PCB SHT V2

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB KA2284 METER DRIVER

PCB KA2284 METER DRIVER

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB TDA7297

PCB TDA7297

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB KIT Thời Gian DS1302

PCB KIT Thời Gian DS1302

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MC34063

PCB MC34063

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test 400

Board Test 400

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test 830

Board Test 830

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB FPC 40PIn 0.4MM

PCB FPC 40PIn 0.4MM

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB FPC 60PIN 0.5MM

PCB FPC 60PIN 0.5MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LCM TFT LCD 60PIN

PCB LCM TFT LCD 60PIN

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Dao Động Đa Hài

PCB Dao Động Đa Hài

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED 5MM 4x4

PCB LED 5MM 4x4

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB H206

PCB H206

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB TQFP64-TQFP100 0.5MM

PCB TQFP64-TQFP100 0.5MM

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB ADC0809

PCB ADC0809

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED 7 4.0

PCB LED 7 4.0

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Relay 30A

PCB Relay 30A

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB NE555 + CD4017

PCB NE555 + CD4017

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM3915

PCB LM3915

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 2x8CM

PCB 2x8CM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 3x7MM

PCB 3x7MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Keypad 4x4

PCB Keypad 4x4

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB TCRT5000

PCB TCRT5000

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB PCF8591

PCB PCF8591

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MQ2 YL-15

PCB MQ2 YL-15

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Max7219 Và Matrix 8x8

PCB Max7219 Và Matrix 8x8

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM2596

PCB LM2596

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM2577

PCB LM2577

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM386

PCB LM386

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Jack DC5.5x2.1MM

PCB Jack DC5.5x2.1MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB DHT11

PCB DHT11

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB DB9

PCB DB9

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB ACS712

PCB ACS712

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB EEPROM AT24C

PCB EEPROM AT24C

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB EPM240/570

PCB EPM240/570

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB EP2C5T144

PCB EP2C5T144

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED Trái Tim 32 LED

PCB LED Trái Tim 32 LED

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY MC34063

DIY MC34063

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module CD4511

Module CD4511

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED 7 4 Số 0.36

PCB LED 7 4 Số 0.36

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB AVR + TEA5767

PCB AVR + TEA5767

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB CD4511

PCB CD4511

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 74HC573 + LED 7

PCB 74HC573 + LED 7

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED7 Và MAX7219

PCB LED7 Và MAX7219

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM78 + LM79

PCB LM78 + LM79

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test GL No.12

Board Test GL No.12

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Còi Chíp

PCB Còi Chíp

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Led Matrix 16x16

PCB Led Matrix 16x16

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB AMS1117-3.3V

PCB AMS1117-3.3V

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB VS1003 MP3

PCB VS1003 MP3

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED Đơn 38 Led

PCB LED Đơn 38 Led

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB ISD1820

PCB ISD1820

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM393

PCB LM393

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Chuyển Đổi 89-AVR

PCB Chuyển Đổi 89-AVR

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SD Card V2

PCB SD Card V2

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM317

PCB LM317

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MQ2 RL5V

PCB MQ2 RL5V

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Hộp Dây Cho Board Test

Hộp Dây Cho Board Test

Giá bán: 51.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test 8.5x5.5CM

Board Test 8.5x5.5CM

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 18x30cm

PCB 18x30cm

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 13x25cm

PCB 13x25cm

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 12x18cm

PCB 12x18cm

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 9x15CM (Loại Tốt)

PCB 9x15CM (Loại Tốt)

Giá bán: 22.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 7x9cm

PCB 7x9cm

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 6x6CM FR4 1.6MM

PCB 6x6CM FR4 1.6MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test MB-102

Board Test MB-102

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED 7 + 74HC595

PCB LED 7 + 74HC595

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Keypad 4x5

PCB Keypad 4x5

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 5x7Cm (Loại Tốt)

PCB 5x7Cm (Loại Tốt)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test SYB-130

Board Test SYB-130

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test SYB-170

Board Test SYB-170

Giá bán: 17.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module ULN2003

PCB Module ULN2003

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS1302 SMD

Module DS1302 SMD

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS18B20

Module DS18B20

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module DS18B20

PCB Module DS18B20

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB AMS1117 3.3-5V

PCB AMS1117 3.3-5V

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB RS232 TTL

PCB RS232 TTL

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module DS1302

PCB Module DS1302

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB STM32F103Cx

PCB STM32F103Cx

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 118  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI