Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

STM32F405RGT6 QFP64

STM32F405RGT6 QFP64

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C4T6 Chính Hãng

STM8S105C4T6 Chính Hãng

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S005K6T6 LQFP32

STM8S005K6T6 LQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32L052K8T6 LQFP32

STM32L052K8T6 LQFP32

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105S4T6C LQFP44

STM8S105S4T6C LQFP44

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407ZGT6 LQFP144

STM32F407ZGT6 LQFP144

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407IGT6 LQFP176

STM32F407IGT6 LQFP176

Giá bán: 245.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S003K3T6 LQFP32

STM8S003K3T6 LQFP32

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101RCT6

STM32F101RCT6

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L151K4T6 LQFP32

STM8L151K4T6 LQFP32

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L051F3P6 TSSOP20

STM8L051F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L101F3P6 TSSOP20

STM8L101F3P6 TSSOP20

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RBT6 LQFP64

STM32F107RBT6 LQFP64

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105K4T6 QFP32

STM8S105K4T6 QFP32

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051R8T6 LQFP64

STM32F051R8T6 LQFP64

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051C8T6 LQFP48

STM32F051C8T6 LQFP48

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030R8T6 LQFP64

STM32F030R8T6 LQFP64

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030K6T6 LQFP32

STM32F030K6T6 LQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S103F3P6 TSSOP20

STM8S103F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030C8T6 LQFP48

STM32F030C8T6 LQFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C6T6 QFP48

STM8S105C6T6 QFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RDT6 LQFP64

STM32F103RDT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RCT6 LQFP64

STM32F107RCT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RCT6 QFP64

STM32F105RCT6 QFP64

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RBT6 QFP64

STM32F105RBT6 QFP64

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103VBT6 LQFP100

STM32F103VBT6 LQFP100

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VGT6 LQFP100

STM32F407VGT6 LQFP100

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VET6 LQFP100

STM32F407VET6 LQFP100

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101VBT6 LQFP100

STM32F101VBT6 LQFP100

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030F4P6 TSSOP20

STM32F030F4P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C4T6 LQFP48

STM8S105C4T6 LQFP48

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RCT6 LQFP64

STM32F103RCT6 LQFP64

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107VCT6 LQFP100

STM32F107VCT6 LQFP100

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S003F3P6 TSSOP20

STM8S003F3P6 TSSOP20

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105VCT6 LQFP100

STM32F105VCT6 LQFP100

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105R8T6 LQFP64

STM32F105R8T6 LQFP64

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F100C8T6 LQFP48

STM32F100C8T6 LQFP48

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S103K3T6 LQFP32

STM8S103K3T6 LQFP32

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103VET6 LQFP100

STM32F103VET6 LQFP100

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RBT6 LQFP64

STM32F103RBT6 LQFP64

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103V8T6 LQFP100

STM32F103V8T6 LQFP100

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103C8T6 LQFP48

STM32F103C8T6 LQFP48

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 43  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI