Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 3K (1000...

Trở Vạch 1/4W 5% 3K (1000...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 39R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 39R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 39K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 39K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 33K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 33K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 330K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 330K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 30R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 30R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 30K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 30K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 300R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 300R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 300K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 300K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 3.9K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 3.9K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 3.3K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 3.3K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 2K (1000...

Trở Vạch 1/4W 5% 2K (1000...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 27K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 27K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 270R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 270R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 22R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 22R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 22K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 22K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 220R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 220R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 220K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 220K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 20R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 20R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 20K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 20K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 200R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 200R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 200K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 200K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 2.7K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 2.7K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 2.2K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 2.2K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 18R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 18R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 18K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 18K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 180R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 180R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 180K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 180K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 15K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 15K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 150R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 150R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 150K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 150K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1.8K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 1.8K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1.5K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 1.5K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 3.3R

Trở 5% 2W 3.3R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 51R

Trở Băng 0603x4 51R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 51K

Trở Băng 0603x4 51K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 47V DIP

Diode Zener 1/2W 47V DIP

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 11V DIP

Diode Zener 1/2W 11V DIP

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 15V DIP 1N...

Diode Zener 1W 15V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 33V DIP

Diode Zener 1/2W 33V DIP

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 68uF 400V

Tụ Hóa 68uF 400V

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 24V SMD1...

Diode Zener 1/2W 24V SMD1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Shotky 5A 40V SS54 ...

Diode Shotky 5A 40V SS54 ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu FR307 3A ...

Diode Chỉnh Lưu FR307 3A ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu FR107 1A ...

Diode Chỉnh Lưu FR107 1A ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP621-4GB DIP16

TLP621-4GB DIP16

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TIP42C TO252 TRANS PNP 6A...

TIP42C TO252 TRANS PNP 6A...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFB4227 TO220 MOSFET N-C...

IRFB4227 TO220 MOSFET N-C...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 510R

Trở Băng 0603x4 510R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 330R

Trở Băng 0603x4 330R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 150R

Trở Băng 0603x4 150R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 47R

Trở Băng 0603x4 47R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 47K

Trở Băng 0603x4 47K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở băng 0603x4 33R

Trở băng 0603x4 33R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 33K

Trở Băng 0603x4 33K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 22R

Trở Băng 0603x4 22R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 27K (50c)

Trở 0805 5% 27K (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 150R (10c)

Trở 5% 1/2W 150R (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 10R (10c)

Trở 5% 1/2W 10R (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 1M (10c)

Trở 5% 1/2W 1M (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 100K (10c)

Trở 5% 1/2W 100K (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 1K (10c)

Trở 5% 1/2W 1K (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 0.33R (10c)

Trở 5% 1/2W 0.33R (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 18R (10c)

Trở 5% 1/2W 18R (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 120R (10c)

Trở 5% 1/2W 120R (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 HT3.96-2P 3.96MM (C...

CON 2 HT3.96-2P 3.96MM (C...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJE13003 E13003 TO126 NPN...

MJE13003 E13003 TO126 NPN...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR3020PT TO247 DIODE 30A...

MUR3020PT TO247 DIODE 30A...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBR40100PT TO247 Diode Sc...

MBR40100PT TO247 Diode Sc...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAC97A8 TO92 TRIAC 0.6A 8...

MAC97A8 TO92 TRIAC 0.6A 8...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR4100 DO-201 4A 1000V D...

MUR4100 DO-201 4A 1000V D...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR120 SMD 1A 200V

MUR120 SMD 1A 200V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR120 DO-41 1A 200V DIP

MUR120 DO-41 1A 200V DIP

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR160 DO-41 1A 600V DIP

MUR160 DO-41 1A 600V DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR1560 U1560 TO220 15A 6...

MUR1560 U1560 TO220 15A 6...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FS8205A TSSOP8 MOSFET N-2...

FS8205A TSSOP8 MOSFET N-2...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Chốt 2.0MM

Jump Chốt 2.0MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu FR107 SMD...

Diode Chỉnh Lưu FR107 SMD...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE180A 1500W...

Diode TVS 1.5KE180A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE24A 600W 24...

Diode TVS P6KE24A 600W 24...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 18V DIP 1N...

Diode Zener 1W 18V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 12V DIP 1N...

Diode Zener 1W 12V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 9.1V DIP 1...

Diode Zener 1W 9.1V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-327A

Jack Audio 3.5MM PJ-327A

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE10 Đực Chốt 2.54MM

IDE10 Đực Chốt 2.54MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB25 Cái Chốt

DB25 Cái Chốt

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB25 Đực Chốt

DB25 Đực Chốt

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.3MM Màu Đỏ (Cu...

Dây Điện 0.3MM Màu Đỏ (Cu...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.3MM Màu Xanh D...

Dây Điện 0.3MM Màu Xanh D...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 15...

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 15...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 3P XH2.54-3P 15...

Dây Trắng 3P XH2.54-3P 15...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren Nhựa M3+5MM (10c)

Vít Ren Nhựa M3+5MM (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 332 100V (2A332J)

Tụ Mica 332 100V (2A332J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 680R

Trở Sứ 5W 5% 680R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 100R

Trở 5% 1/2W 100R

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10P XH2.54-10P Đực...

Header 10P XH2.54-10P Đực...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P 2.54MM (Màu Đen...

Header 9P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 5P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 450 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P CH5.08-4P Loại ...

Header 4P CH5.08-4P Loại ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP15 Đực Thẳng

DP15 Đực Thẳng

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP15 Cái Thẳng

DP15 Cái Thẳng

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-DC2.0 Sạc Nokia...

Dây USB A-DC2.0 Sạc Nokia...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây IDE20 2.54MM

Dây IDE20 2.54MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Xanh L...

Dây Điện 0.5MM Màu Xanh L...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.3MM Màu Xanh L...

Dây Điện 0.3MM Màu Xanh L...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 22uH ClassD 7G17...

Cuộn Lọc 22uH ClassD 7G17...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm xoay 3.5T

Cuộn Cảm xoay 3.5T

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 1/2W 0410 1...

Cuộn Cảm Vạch 1/2W 0410 1...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 1206 10uH 10%

Cuộn Cảm 1206 10uH 10%

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 0.1uH

Cuộn Cảm 0805 0.1uH

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0603 100nH

Cuộn Cảm 0603 100nH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0603 47nH

Cuộn Cảm 0603 47nH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0603 3.3nH

Cuộn Cảm 0603 3.3nH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 220uH 6x8MM

Cuộn Cảm 220uH 6x8MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 180uH TC6826 5A ...

Cuộn Cảm 180uH TC6826 5A ...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 4.7uH 4A 8x10MM ...

Cuộn Cảm 4.7uH 4A 8x10MM ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.6V SMD...

Diode Zener 1/2W 3.6V SMD...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ45 Loại Nhựa RJ45-N1513

RJ45 Loại Nhựa RJ45-N1513

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX3T M3+10MM  (1...

Vít Xoắn VX3T M3+10MM (1...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 40+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 40+6MM (Đ-C)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 5P XH2.54-5P 15...

Dây Trắng 5P XH2.54-5P 15...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 333J 630V

Tụ CBB 333J 630V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N5109 TO39 TRANS NPN 0.4...

2N5109 TO39 TRANS NPN 0.4...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 223-22nF 50V (10C)

Tụ Gốm 223-22nF 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM Mono...

Đầu Jack Audio 3.5MM Mono...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 2.5MM PJ-218 4...

Jack Audio 2.5MM PJ-218 4...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 1% 1R (50c)

Trở 0603 1% 1R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode T7 SOD123 (1N4007 S...

Diode T7 SOD123 (1N4007 S...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BUX48A TO-3 TRANS NPN 15A...

BUX48A TO-3 TRANS NPN 15A...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BSR19A SOT23

BSR19A SOT23

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BC639 TO92

BC639 TO92

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BC558 TO92

BC558 TO92

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BC517 TO92 TRANS NPN 1A 4...

BC517 TO92 TRANS NPN 1A 4...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.47uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 0.47uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 6.3V

Tụ Hóa 47uF 6.3V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 101-100pF  DI...

Tụ Tantalum 101-100pF DI...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode SR240 SS24 DO214 Sc...

Diode SR240 SS24 DO214 Sc...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack SB-8

Jack SB-8

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack SB-16

Jack SB-16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack SB-30

Jack SB-30

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 24AWG 10CM Màu X...

Dây Điện 24AWG 10CM Màu X...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 680R

Trở Sứ 10W 5% 680R

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio Chuyển Đổi 6.3...

Jack Audio Chuyển Đổi 6.3...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC4.0x1.7MM DC47...

Đầu Jack DC4.0x1.7MM DC47...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 6.35MM

Jack Audio 6.35MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE33A 600W 33...

Diode TVS P6KE33A 600W 33...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE12A 600W 12...

Diode TVS P6KE12A 600W 12...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE5A 600W 5V ...

Diode TVS P6KE5A 600W 5V ...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 180uH CS229125 5...

Cuộn Cảm 180uH CS229125 5...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng OTG MU-30K

Cổng OTG MU-30K

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 330R (50c)

Trở 0603 5% 330R (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 1M (50c)

Trở 0603 5% 1M (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE220A 600W 2...

Diode TVS P6KE220A 600W 2...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE180A 600W 1...

Diode TVS P6KE180A 600W 1...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE110A 600W 1...

Diode TVS P6KE110A 600W 1...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE18A 600W 18...

Diode TVS P6KE18A 600W 18...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE9.1A 600W 9...

Diode TVS P6KE9.1A 600W 9...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-392

Jack Audio 3.5MM PJ-392

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF9Z24N TO220 MOSFET P-C...

IRF9Z24N TO220 MOSFET P-C...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJ15024 TO-3 TRANS NPN 16...

MJ15024 TO-3 TRANS NPN 16...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 50V

Tụ Hóa 2200uF 50V

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 25V

Tụ Hóa 470uF 25V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 50V

Tụ Hóa 220uF 50V

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 50V 8x11MM

Tụ Hóa 100uF 50V 8x11MM

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 50V

Tụ Hóa 470uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 25V 8x10MM

Tụ Hóa 220uF 25V 8x10MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 6.3V

Tụ Hóa 220uF 6.3V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 35V

Tụ Hóa 100uF 35V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 100V

Tụ Hóa 47uF 100V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 25V

Tụ Hóa 47uF 25V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 16V

Tụ Hóa 47uF 16V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 25V

Tụ Hóa 22uF 25V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 16V

Tụ Hóa 22uF 16V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 16V

Tụ Hóa 10uF 16V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.22uF 50V

Tụ Hóa 0.22uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.1uF 50V

Tụ Hóa 0.1uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 10P XH2.54-10P ...

Dây Trắng 10P XH2.54-10P ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Và...

Dây Đồng Tráng Men Màu Và...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Đe...

Dây Đồng Tráng Men Màu Đe...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Đỏ...

Dây Đồng Tráng Men Màu Đỏ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Tr...

Dây Đồng Tráng Men Màu Tr...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P6C 12x13x14.5MM (6...

RJ11 6P6C 12x13x14.5MM (6...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump LED RGB 5050 4 Pin

Jump LED RGB 5050 4 Pin

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 250V

Tụ Hóa 10uF 250V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF1405 TO220 MOSFET N-CH...

IRF1405 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFS4410 TO263 MOSFET N-1...

IRFS4410 TO263 MOSFET N-1...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE16 Cái Hàn Thẳng 2.54M...

IDE16 Cái Hàn Thẳng 2.54M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Trở Đốt Nóng 1.4...

Dây Điện Trở Đốt Nóng 1.4...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AOD4454 TO252 MOSFET N-1C...

AOD4454 TO252 MOSFET N-1C...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AOD4185 TO252 MOSFET P-1C...

AOD4185 TO252 MOSFET P-1C...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

190N08 TO247 MOSFET N-CH ...

190N08 TO247 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 5% 5.1R (50c)

Trở 1206 5% 5.1R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 5% 4.7R (50c)

Trở 1206 5% 4.7R (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 5.1R (50c)

Trở 1206 1% 5.1R (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 4.7R (50c)

Trở 1206 1% 4.7R (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode HER207 2A 800V (DIP...

Diode HER207 2A 800V (DIP...

Giá bán: 750 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI