Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Cuộn Cảm 150uH 1A 8x10MM

Cuộn Cảm 150uH 1A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 1A 6x8MM

Cuộn Cảm 100uH 1A 6x8MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 68uH 1A 6x8MM

Cuộn Cảm 68uH 1A 6x8MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 1.5A 8x10MM

Cuộn Cảm 47uH 1.5A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 33uH 1A 6x8MM

Cuộn Cảm 33uH 1A 6x8MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 22uH 1.5A 8x10MM

Cuộn Cảm 22uH 1.5A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10mH 0.05A 8x10M...

Cuộn Cảm 10mH 0.05A 8x10M...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 1MH 0.5A 8x10MM

Cuộn Cảm 1MH 0.5A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực LED 1x40P

Jump Đơn Đực LED 1x40P

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack USB A Đực

Đầu Jack USB A Đực

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack USB A Cái

Đầu Jack USB A Cái

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack MiniUSB Đực

Đầu Jack MiniUSB Đực

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack MicroUSB Đực

Đầu Jack MicroUSB Đực

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 4.5x5MM CD...

Cuộn Cảm 100uH 4.5x5MM CD...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 68uH 7.5X5MM CD7...

Cuộn Cảm 68uH 7.5X5MM CD7...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 4.5X5MM CD5...

Cuộn Cảm 47uH 4.5X5MM CD5...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 33uH  7.5X5MM CD...

Cuộn Cảm 33uH 7.5X5MM CD...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 33uH 4.5x5MM CD5...

Cuộn Cảm 33uH 4.5x5MM CD5...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 7.5X5MM CD7...

Cuộn Cảm 10uH 7.5X5MM CD7...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TYN1225 TO220 THYRISTOR 2...

TYN1225 TO220 THYRISTOR 2...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TYN1012 TO220 SCR 12A 100...

TYN1012 TO220 SCR 12A 100...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL081 SOP8

TL081 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCR22-6 TO92 THYRISTOR 1....

MCR22-6 TO92 THYRISTOR 1....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF7311 SOP8 MOSFET N-2CH...

IRF7311 SOP8 MOSFET N-2CH...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP460 TO247 MOSFET N-CH...

IRFP460 TO247 MOSFET N-CH...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF840 TO220 MOSFET N-CH ...

IRF840 TO220 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

E13007 NPN TO220 400V 8A

E13007 NPN TO220 400V 8A

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA25-600B RD-91 TRIAC 25...

BTA25-600B RD-91 TRIAC 25...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4N60 TO252 MOSFET N-CH 4A...

4N60 TO252 MOSFET N-CH 4A...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2P4M TO202A THYRISTOR 2A ...

2P4M TO202A THYRISTOR 2A ...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P KF2510-2P Đực T...

Header 2P KF2510-2P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P KF2510-7P Đực C...

Header 7P KF2510-7P Đực C...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header SM Đực SM-A

Lõi Header SM Đực SM-A

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 471-470R

Trở 2010 5% 471-470R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 331-330R

Trở 2010 5% 331-330R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 271-270R

Trở 2010 5% 271-270R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 221-220R

Trở 2010 5% 221-220R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 121-120R

Trở 2010 5% 121-120R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 101-100R

Trở 2010 5% 101-100R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 103-10K 1W

Trở 2512 5% 103-10K 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 100-10R

Trở 2010 5% 100-10R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 5R1-5.1R 1W

Trở 2512 5% 5R1-5.1R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 4R7-4.7R 1W

Trở 2512 5% 4R7-4.7R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 4R7-4.7R

Trở 2010 5% 4R7-4.7R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 102-1K

Trở 2010 5% 102-1K

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 1R2-1.2R

Trở 2010 5% 1R2-1.2R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% R330-0.33R 1W

Trở 2512 5% R330-0.33R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% R500-0.5R 1W

Trở 2512 5% R500-0.5R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% R500-0.5R

Trở 2010 5% R500-0.5R

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 5mH 13x8x5MM

Cuộn Lọc 5mH 13x8x5MM

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 5mH UU10.5

Cuộn Lọc 5mH UU10.5

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 10mH UU9.8

Cuộn Lọc 10mH UU9.8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 102J 630V

Tụ CBB 102J 630V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFR3910 TO252 MOSFET N-C...

IRFR3910 TO252 MOSFET N-C...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF3710S TO263 MOSFET N-C...

IRF3710S TO263 MOSFET N-C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu RJ11

Đầu RJ11

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BS107 TO92 MOSFET N-CH 12...

BS107 TO92 MOSFET N-CH 12...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BC546B TO92 TRANS NPN 0.1...

BC546B TO92 TRANS NPN 0.1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BC549 TO92 TRANS NPN 0.1A...

BC549 TO92 TRANS NPN 0.1A...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 3P XH2.54-3P 30...

Dây Trắng 3P XH2.54-3P 30...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 30...

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 30...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P XH2.54-7P Đực T...

Header 7P XH2.54-7P Đực T...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P XH2.54-7P Loại ...

Header 7P XH2.54-7P Loại ...

Giá bán: 350 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P XH2.54-8P Đực C...

Header 8P XH2.54-8P Đực C...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P XH2.54-8P Đực T...

Header 8P XH2.54-8P Đực T...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P XH2.54-8P Loại ...

Header 8P XH2.54-8P Loại ...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH2.54-6P Đực C...

Header 6P XH2.54-6P Đực C...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH2.54-6P Cái T...

Header 6P XH2.54-6P Cái T...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE6 Cái 2.54MM

IDE6 Cái 2.54MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE6 Đực Thẳng 2.54MM

IDE6 Đực Thẳng 2.54MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SR5100 DO-201AD Diode Sch...

SR5100 DO-201AD Diode Sch...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 15uF 400V

Tụ Hóa 15uF 400V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P XH2.54-9P Đực T...

Header 9P XH2.54-9P Đực T...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P XH2.54 Cái Thẳn...

Header 9P XH2.54 Cái Thẳn...

Giá bán: 450 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 9P XH2.54-9P 30...

Dây Trắng 9P XH2.54-9P 30...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa BSU-10

Cọc Nhựa BSU-10

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack RJ45

Đầu Jack RJ45

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

P60NF06 60N06 TO220

P60NF06 60N06 TO220

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 12Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor S20K50 73.8V 6.5...

Varistor S20K50 73.8V 6.5...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MMBTA92 SOT23-3 PNP 300V ...

MMBTA92 SOT23-3 PNP 300V ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MMBTA42 SOT23-3 NPN 300V ...

MMBTA42 SOT23-3 NPN 300V ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 24MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 25MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 25MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20MHz 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 20MHz 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 16MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 12MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12.288MHZ 3.2x1...

Thạch Anh 12.288MHZ 3.2x1...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc DB9 5+7MM

Cọc DB9 5+7MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 100V 10x20MM

Tụ Hóa 100uF 100V 10x20MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8MHZ 3.2x1.3MM ...

Thạch Anh 8MHZ 3.2x1.3MM ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cổng COM DB9 Đực Đực

Dây Cổng COM DB9 Đực Đực

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 10MH UU10.5

Cuộn Lọc 10MH UU10.5

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Ngừng CC] Cuộn Lọc 30-50...

[Ngừng CC] Cuộn Lọc 30-50...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 5MM ZCAT1325-053...

Cuộn Lọc 5MM ZCAT1325-053...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 9MM ZCAT2035-093...

Cuộn Lọc 9MM ZCAT2035-093...

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 11MM ZCAT2132-11...

Cuộn Lọc 11MM ZCAT2132-11...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 13MM ZCAT3035-13...

Cuộn Lọc 13MM ZCAT3035-13...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P 2.54MM (Màu Đen...

Header 7P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 7D471K 470V

Varistor 7D471K 470V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D271K 270V

Varistor 10D271K 270V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D751K 750V

Varistor 10D751K 750V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 14D470K 47V

Varistor 14D470K 47V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJE13003 TO92 NPN 450V 1....

MJE13003 TO92 NPN 450V 1....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

J13009 TO220 TRANS NPN 12...

J13009 TO220 TRANS NPN 12...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJE13003 E13003 TO220 NPN...

MJE13003 E13003 TO220 NPN...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

E13009 (J13009) TO247 TRA...

E13009 (J13009) TO247 TRA...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

E13001 TO92 TRANS NPN 0.2...

E13001 TO92 TRANS NPN 0.2...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

J13007 NPN TO220 400V 8A

J13007 NPN TO220 400V 8A

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 455KHz

Thạch Anh 455KHz

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27MHz 49S DIP

Thạch Anh 27MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 20Mhz 4 Chân MCO-1510...

OSC 20Mhz 4 Chân MCO-1510...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 10MHz 49S DIP

Thạch Anh 10MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50MHz 4 Chân MCO-1510...

OSC 50MHz 4 Chân MCO-1510...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50MHz SMD3225

OSC 50MHz SMD3225

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50MHz SMD5032

OSC 50MHz SMD5032

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50Mhz SMD5070

OSC 50Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đuôi AC-009

Đuôi AC-009

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM 1M F-M

Dây Audio 3.5MM 1M F-M

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC3.5x1.35MM DC3...

Đầu Jack DC3.5x1.35MM DC3...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC5.5x2.1MM DC55...

Đầu Jack DC5.5x2.1MM DC55...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC4.0x1.7MM DC40...

Đầu Jack DC4.0x1.7MM DC40...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM AU90

Đầu Jack Audio 3.5MM AU90

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5337B 5W 4....

Diode Zener 1N5337B 5W 4....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5341B 5W 6....

Diode Zener 1N5341B 5W 6....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5346B 5W 9....

Diode Zener 1N5346B 5W 9....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5344B 5W 8....

Diode Zener 1N5344B 5W 8....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5342B 5W 6....

Diode Zener 1N5342B 5W 6....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5348B 5W 11...

Diode Zener 1N5348B 5W 11...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5343B 5W 7....

Diode Zener 1N5343B 5W 7....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5347B 5W 10...

Diode Zener 1N5347B 5W 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực Đ...

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực Đ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DB9 Cái C...

Jack Chuyển Đổi DB9 Cái C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực C...

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-358

Jack Audio 3.5MM PJ-358

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC5.5x2.1MM DC025M

Jack DC5.5x2.1MM DC025M

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Đồng Nối M3+5+5MM

Ốc Đồng Nối M3+5+5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc VR4 M4 (Ốc M4 Sắt) (10...

Ốc VR4 M4 (Ốc M4 Sắt) (10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-324M

Jack Audio 3.5MM PJ-324M

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC5.5x2.1MM DC015

Jack DC5.5x2.1MM DC015

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM 1M M-M

Dây Audio 3.5MM 1M M-M

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren Nhựa M4+10MM (5c)

Vít Ren Nhựa M4+10MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR2.5B M2.5+10MM ...

Vít Ren VR2.5B M2.5+10MM ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR2B M2+10MM (10c...

Vít Ren VR2B M2+10MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX3B M3+10MM (10...

Vít Xoắn VX3B M3+10MM (10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren Nhựa M3+10MM (5c)

Vít Ren Nhựa M3+10MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

H1061 TO220

H1061 TO220

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-306M

Jack Audio 3.5MM PJ-306M

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

B688 TO247 TRANS PNP 8A 1...

B688 TO247 TRANS PNP 8A 1...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

D718 TO247 TRANS NPN 8A 1...

D718 TO247 TRANS NPN 8A 1...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Đực Chốt

DB9 Đực Chốt

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Cái Chốt

DB9 Cái Chốt

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Đực Cong

DB15 Đực Cong

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 5.1V DIP 1...

Diode Zener 1W 5.1V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 4.3V DIP 1...

Diode Zener 1W 4.3V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 3.9V DIP 1...

Diode Zener 1W 3.9V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 3.6V DIP 1...

Diode Zener 1W 3.6V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 3.3V DIP 1...

Diode Zener 1W 3.3V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 18V SMD1...

Diode Zener 1/2W 18V SMD1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 15V SMD1...

Diode Zener 1/2W 15V SMD1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 9.1V SMD...

Diode Zener 1/2W 9.1V SMD...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 5.1V SMD...

Diode Zener 1/2W 5.1V SMD...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.3V SMD...

Diode Zener 1/2W 3.3V SMD...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 24V DIP ...

Diode Zener 1/2W 24V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 18V DIP ...

Diode Zener 1/2W 18V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 15V DIP ...

Diode Zener 1/2W 15V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 13V DIP ...

Diode Zener 1/2W 13V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 12V DIP ...

Diode Zener 1/2W 12V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 10V DIP ...

Diode Zener 1/2W 10V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 8.2V DIP...

Diode Zener 1/2W 8.2V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 6.8V DIP...

Diode Zener 1/2W 6.8V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 5.6V DIP...

Diode Zener 1/2W 5.6V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 5.1V DIP...

Diode Zener 1/2W 5.1V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 4.7V DIP...

Diode Zener 1/2W 4.7V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 4.3V DIP...

Diode Zener 1/2W 4.3V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.9V DIP...

Diode Zener 1/2W 3.9V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 9.1V DIP...

Diode Zener 1/2W 9.1V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.6V DIP...

Diode Zener 1/2W 3.6V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Micro USB DM01L

Dây USB A-Micro USB DM01L

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIAC DB3 DO35

DIAC DB3 DO35

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

6N137 SOP8 Opto 10Mbit/s

6N137 SOP8 Opto 10Mbit/s

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HR911103A RJ45

HR911103A RJ45

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-9P

Jack GX16-9P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-8P

Jack GX16-8P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-7P

Jack GX16-7P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-4P

Jack GX16-4P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-2P

Jack GX16-2P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A2430 HCPL-2430 SOP8

A2430 HCPL-2430 SOP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

APM4953 SOP8 MOSFET P-2CH...

APM4953 SOP8 MOSFET P-2CH...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa  100uF 35V 8x11MM

Tụ Hóa 100uF 35V 8x11MM

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 101-0.1nF 50V 20%...

Tụ 0805 101-0.1nF 50V 20%...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P4C 12x15x14MM

RJ11 6P4C 12x15x14MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 4P4C 10x13x14MM

RJ11 4P4C 10x13x14MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9014 SOT23 TRANS NPN 0.1...

S9014 SOT23 TRANS NPN 0.1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 49S DIP

Thạch Anh 20Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF5851 SOT23-6 MOSFET N-...

IRF5851 SOT23-6 MOSFET N-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBRS360 SR360 DO-214AA Di...

MBRS360 SR360 DO-214AA Di...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBR20100 20A 100V TO220

MBR20100 20A 100V TO220

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBR10200 10A 200V TO220

MBR10200 10A 200V TO220

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SA1943 TO247 TRANS PNP 1...

2SA1943 TO247 TRANS PNP 1...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Đực 2.54MM 2x40P...

Jump Đôi Đực 2.54MM 2x40P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây HDMI-DVI 1.5M Yellow ...

Dây HDMI-DVI 1.5M Yellow ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10P 2.54MM ( Màu Đ...

Header 10P 2.54MM ( Màu Đ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 8P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 6P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 4P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 3P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 2.54MM (Màu Đen...

Header 2P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 1P 2.54MM (Màu Đen...

Header 1P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1015 TO92 TRANS PNP 0.15...

A1015 TO92 TRANS PNP 0.15...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP250 DIP8

TLP250 DIP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NTC-MF58 100K 3950 5%

NTC-MF58 100K 3950 5%

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NTC-MF52AT 10K 3950 1%

NTC-MF52AT 10K 3950 1%

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp HDMI 50CM

Cáp HDMI 50CM

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Đực Thẳng

DB15 Đực Thẳng

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Cái Thẳng

DB15 Cái Thẳng

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-P CÁI

Cổng VGA-P CÁI

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-P Đực

Cổng VGA-P Đực

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Cái Cong

DB15 Cái Cong

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N3906 SOT23 TRANS PNP 0....

2N3906 SOT23 TRANS PNP 0....

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N3904 SOT23 TRANS NPN 0....

2N3904 SOT23 TRANS NPN 0....

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 49S SMD

Thạch Anh 16Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 49S SMD

Thạch Anh 24Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 1.27MM 1x40P...

Jump Đơn Đực 1.27MM 1x40P...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

20N60 TO220 MOSFET N-CH 2...

20N60 TO220 MOSFET N-CH 2...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAC97A6 TO92 TRIAC 0.6A 6...

MAC97A6 TO92 TRIAC 0.6A 6...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

10N60 TO220 IGBT 29A 600V...

10N60 TO220 IGBT 29A 600V...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

20N60 TO247 IGBT 20A 600V

20N60 TO247 IGBT 20A 600V

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

60N100 TO247 IGBT 60A 100...

60N100 TO247 IGBT 60A 100...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 10R

Trở Băng 0603x4 10R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3081M DIP6

MOC3081M DIP6

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3063M DIP6

MOC3063M DIP6

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3061M DIP6

MOC3061M DIP6

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3041 DIP6

MOC3041 DIP6

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB A Đực SMD USBM-06SMT

USB A Đực SMD USBM-06SMT

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AO3404 SOT23-3 MOSFET N-1...

AO3404 SOT23-3 MOSFET N-1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CEG8205 SOT23-6 Kênh N 20...

CEG8205 SOT23-6 Kênh N 20...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AO3415 SOT23-3 MOSFET P-1...

AO3415 SOT23-3 MOSFET P-1...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch anh 32.768KHZ 2x6MM

Thạch anh 32.768KHZ 2x6MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 12Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 3 Chân ZTT...

Thạch Anh 8Mhz 3 Chân ZTT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3023M DIP6

MOC3023M DIP6

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng PS2 6P Màu Đen

Cổng PS2 6P Màu Đen

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Tr...

Dây Đồng Tráng Men Màu Tr...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ45 8P Loại Ngắn

RJ45 8P Loại Ngắn

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack WP4-4

Jack WP4-4

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack WP4-3

Jack WP4-3

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack WP2-3

Jack WP2-3

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF3708S TO263 MOSFET N-C...

IRF3708S TO263 MOSFET N-C...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFR3709Z TO252 MOSFET N-...

IRFR3709Z TO252 MOSFET N-...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFR3708 TO252 MOSFET N-C...

IRFR3708 TO252 MOSFET N-C...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF3709S TO263 MOSFET N-C...

IRF3709S TO263 MOSFET N-C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107E-100uF 25...

Tụ Tantalum 107E-100uF 25...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227C-220uF 16...

Tụ Tantalum 227C-220uF 16...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 7P XH2.54-7P 20...

Dây Trắng 7P XH2.54-7P 20...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 16V 10x20MM

Tụ Hóa 2200uF 16V 10x20MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 25V 10x17MM

Tụ Hóa 1000uF 25V 10x17MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x16MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x16MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men (Màu Đ...

Dây Đồng Tráng Men (Màu Đ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Đe...

Dây Đồng Tráng Men Màu Đe...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 1.27MM 1x40P...

Jump Đơn Cái 1.27MM 1x40P...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TIP127 TO220 TRANS DarLin...

TIP127 TO220 TRANS DarLin...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB A Cái SMD

USB A Cái SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 3A LM2576

Cuộn Cảm 47uH 3A LM2576

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 33UH 3A LM2576

Cuộn Cảm 33UH 3A LM2576

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 48P ( DIP48 )

Đế IC 48P ( DIP48 )

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 42P ( DIP42 )

Đế IC 42P ( DIP42 )

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 40P (DIP40)

Đế IC 40P (DIP40)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 32P (DIP32)

Đế IC 32P (DIP32)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 28P (DIP28) (To)

Đế IC 28P (DIP28) (To)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 28P (DIP28) (Nhỏ)

Đế IC 28P (DIP28) (Nhỏ)

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 24 Khe Rộng DIP24

Đế IC 24 Khe Rộng DIP24

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 20P (DIP20)

Đế IC 20P (DIP20)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 18P (DIP18)

Đế IC 18P (DIP18)

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 16P (DIP16)

Đế IC 16P (DIP16)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 14P (DIP14)

Đế IC 14P (DIP14)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 8P (DIP8) (Loại Trò...

Đế IC 8P (DIP8) (Loại Trò...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 8P (DIP8)

Đế IC 8P (DIP8)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 6P (DIP6)

Đế IC 6P (DIP6)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 330uH 1.5A 6x8MM

Cuộn Cảm 330uH 1.5A 6x8MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 1.5A 6x8MM

Cuộn Cảm 10uH 1.5A 6x8MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 470uH 3A 8x10MM

Cuộn Cảm 470uH 3A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 2A 8x10MM

Cuộn Cảm 10uH 2A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 25V 4x5MM

Tụ Nhôm 10uF 25V 4x5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 50V 5x5MM

Tụ Nhôm 10uF 50V 5x5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220uF 50V 10x10.2...

Tụ Nhôm 220uF 50V 10x10.2...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220UF 16V 6.3x7.7...

Tụ Nhôm 220UF 16V 6.3x7.7...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330UF 25V 8x10.2M...

Tụ Nhôm 330UF 25V 8x10.2M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330UF 50V 10x10.2...

Tụ Nhôm 330UF 50V 10x10.2...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470UF 25V 10x10.3...

Tụ Nhôm 470UF 25V 10x10.3...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100UF 50V 8x10.2M...

Tụ Nhôm 100UF 50V 8x10.2M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100uF 25V 6x7MM

Tụ Nhôm 100uF 25V 6x7MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220UF 25V 8x10.2M...

Tụ Nhôm 220UF 25V 8x10.2M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330UF 16V 8x10MM

Tụ Nhôm 330UF 16V 8x10MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100UF 16V 6.3x5.4...

Tụ Nhôm 100UF 16V 6.3x5.4...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47UF 50V 6.3x5.5M...

Tụ Nhôm 47UF 50V 6.3x5.5M...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47UF 25V 6.3x5.5M...

Tụ Nhôm 47UF 25V 6.3x5.5M...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 100uH

Cuộn Cảm 0805 100uH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 10uH

Cuộn Cảm 0805 10uH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 4.7uH

Cuộn Cảm 0805 4.7uH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 1uH

Cuộn Cảm 0805 1uH

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SS14 DO-214AC Diode Schot...

SS14 DO-214AC Diode Schot...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

1N5819 DO-41 Diode Schott...

1N5819 DO-41 Diode Schott...

Giá bán: 750 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 3A 8x10MM

Cuộn Cảm 100uH 3A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 220uH 3A 8x10MM

Cuộn Cảm 220uH 3A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 35V 10x15MM

Tụ Hóa 470uF 35V 10x15MM

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 25V 13x20MM

Tụ Hóa 2200uF 25V 13x20MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100UF 50V 8x12MM

Tụ Hóa 100UF 50V 8x12MM

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tấm Lót Thạch Anh 49S

Tấm Lót Thạch Anh 49S

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cổng COM DB9 Cái Cái

Dây Cổng COM DB9 Cái Cái

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 40P 3M Màu Đen

Socket 40P 3M Màu Đen

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 40P (Màu Xanh)

Socket 40P (Màu Xanh)

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 28P DIP

Socket 28P DIP

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 5P KF2510-5P 30CM

Dây 5P KF2510-5P 30CM

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCR100-6 TO92 THYRISTOR 0...

MCR100-6 TO92 THYRISTOR 0...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCR100-8 TO92 THYRISTOR 0...

MCR100-8 TO92 THYRISTOR 0...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 476E-47uF 25V...

Tụ Tantalum 476E-47uF 25V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 7.5X5MM CD...

Cuộn Cảm 100uH 7.5X5MM CD...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 1.5A 6x6x2....

Cuộn Cảm 47uH 1.5A 6x6x2....

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 1.5A 6x6x2...

Cuộn Cảm 100uH 1.5A 6x6x2...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 1.5A 6x6x2....

Cuộn Cảm 10uH 1.5A 6x6x2....

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

6N137 DIP8 Opto 10Mbit/s

6N137 DIP8 Opto 10Mbit/s

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA12-600B TO220 TRIAC 12...

BTA12-600B TO220 TRIAC 12...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFD120 DIP4 MOSFET N-CH ...

IRFD120 DIP4 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PN4391 N-Channel JFET Swi...

PN4391 N-Channel JFET Swi...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N3055 TO-3 TRANS N-CH 15...

2N3055 TO-3 TRANS N-CH 15...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2646 TO18 UJT

2N2646 TO18 UJT

Giá bán: 53.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S S...

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S S...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF396-3P 3.96MM

CON 3 KF396-3P 3.96MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF396-2P 3.96MM

CON 2 KF396-2P 3.96MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF350-3P 3.5MM

CON 3 KF350-3P 3.5MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF350-2P 3.5MM

CON 2 KF350-2P 3.5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 HT508-2P 5.08MM ( X...

CON 2 HT508-2P 5.08MM ( X...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 HT508-3P 5.08MM ( X...

CON 3 HT508-3P 5.08MM ( X...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF25C-2P 7.62MM

CON 2 KF25C-2P 7.62MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 103-10nF DIP5...

Tụ Tantalum 103-10nF DIP5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode SS34 3A 40V SMA ( 1...

Diode SS34 3A 40V SMA ( 1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V5 (Sok...

Socket MicroSD TF V5 (Sok...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V2 ( So...

Socket MicroSD TF V2 ( So...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4N35 DIP6

4N35 DIP6

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 10mH 1W 051...

Cuộn Cảm Vạch 10mH 1W 051...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 330uH 1/4W-...

Cuộn Cảm Vạch 330uH 1/4W-...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 220uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 220uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 150uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 150uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 100uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 100uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 47uH 1/4W 0...

Cuộn Cảm Vạch 47uH 1/4W 0...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 22uH 1/4W 0...

Cuộn Cảm Vạch 22uH 1/4W 0...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 15uH 1/4W 0...

Cuộn Cảm Vạch 15uH 1/4W 0...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 10uH 1/4W 0...

Cuộn Cảm Vạch 10uH 1/4W 0...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 6.8uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 6.8uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 4.7uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 4.7uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 3.3uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 3.3uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 2.2uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 2.2uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 1.5uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 1.5uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 1uH 1/4W 03...

Cuộn Cảm Vạch 1uH 1/4W 03...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 0.47uH 1/4W...

Cuộn Cảm Vạch 0.47uH 1/4W...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 0.39uH 1/4W...

Cuộn Cảm Vạch 0.39uH 1/4W...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 0.1uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 0.1uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-313 5...

Jack Audio 3.5MM PJ-313 5...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa ST-12

Cọc Nhựa ST-12

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa ST-5

Cọc Nhựa ST-5

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 10+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 10+6MM (Đ-C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa SPS-8

Cọc Nhựa SPS-8

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa SPT-10

Cọc Nhựa SPT-10

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa BMS-6

Cọc Nhựa BMS-6

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX3T M3+6MM (10c...

Vít Xoắn VX3T M3+6MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Nhựa M4 4MM

Ốc Nhựa M4 4MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc  Nhựa M3 3MM

Ốc Nhựa M3 3MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

B772 TO126 TRANS PNP 3A 3...

B772 TO126 TRANS PNP 3A 3...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 HB9500-2P 9.5MM

CON 2 HB9500-2P 9.5MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2  KF7.62-2P 7.62MM (...

CON 2 KF7.62-2P 7.62MM (...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 4 HT508-4P 5.08MM ( X...

CON 4 HT508-4P 5.08MM ( X...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF142R 5.08MM

CON 2 KF142R 5.08MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF142V 5.08MM

CON 2 KF142V 5.08MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 HT3.96-3P 3.96MM ( ...

CON 3 HT3.96-3P 3.96MM ( ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 49S DIP

Thạch Anh 24Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A07-102 1K 1/8W ...

Trở Băng A07-102 1K 1/8W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100UF 400V 18x30MM

Tụ Hóa 100UF 400V 18x30MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF740 TO220 MOSFET N-CH ...

IRF740 TO220 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF3205 TO263 MOSFET N-CH...

IRF3205 TO263 MOSFET N-CH...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 49S SMD

Thạch Anh 12Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch anh 4Mhz 49S SMD

Thạch anh 4Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 49S SMD

Thạch Anh 8Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz SMD5032

Thạch Anh 50Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 40Mhz SMD5032

Thạch Anh 40Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27Mhz SMD5032

Thạch Anh 27Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 24Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 20Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz SMD5032

Thạch Anh 16Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz SMD5032

Thạch Anh 12Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 6x3.5MM SM...

Thạch Anh 8Mhz 6x3.5MM SM...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

C1815 TO92 TRANS NPN 0.15...

C1815 TO92 TRANS NPN 0.15...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH2.54-6P Đực T...

Header 6P XH2.54-6P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 2.0MM 1x40P ...

Jump Đơn Đực 2.0MM 1x40P ...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1015 SOT23 TRANS PNP 0.1...

A1015 SOT23 TRANS PNP 0.1...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 477A-470uF 10...

Tụ Tantalum 477A-470uF 10...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106V-10UF 35V...

Tụ Tantalum 106V-10UF 35V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106F-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106F-10UF 16V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 470uH 1/4W ...

Cuộn Cảm Vạch 470uH 1/4W ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 68uH 3A 12x12x7M...

Cuộn Cảm 68uH 3A 12x12x7M...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 33uH 330 3A 12x1...

Cuộn Cảm 33uH 330 3A 12x1...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 332-3.3K 1W

Trở 2512 5% 332-3.3K 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 222-2.2K 1W

Trở 2512 5% 222-2.2K 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 102-1K 1W

Trở 2512 5% 102-1K 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 104-100K 1W

Trở 2512 5% 104-100K 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4M...

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4M...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 1A 1000V DB107S...

Diode Cầu 1A 1000V DB107S...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR860 U860 TO220 DIODE 8...

MUR860 U860 TO220 DIODE 8...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2222 TO92 TRANS NPN 0.6...

2N2222 TO92 TRANS NPN 0.6...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9014 TO92 TRANS NPN 0.1A...

S9014 TO92 TRANS NPN 0.1A...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9013 TO92 TRANS NPN 0.5A...

S9013 TO92 TRANS NPN 0.5A...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V3  (So...

Socket MicroSD TF V3 (So...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V1 ( So...

Socket MicroSD TF V1 ( So...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 104 275V

Tụ Cao Áp 104 275V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75N08 TO220 MOSFET N-CH 7...

75N08 TO220 MOSFET N-CH 7...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4N60 TO220 MOSFET N-CH 2....

4N60 TO220 MOSFET N-CH 2....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF9530 TO220 MOSFET P-CH...

IRF9530 TO220 MOSFET P-CH...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode SS34 3A 40V SMB ( 1...

Diode SS34 3A 40V SMB ( 1...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

D882 TO252 TRANS NPN 3A 3...

D882 TO252 TRANS NPN 3A 3...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P SK06

Socket SIM 6P SK06

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P PUSH SK20

Socket SIM 6P PUSH SK20

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 330uH 331 3A 12x...

Cuộn Cảm 330uH 331 3A 12x...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 220uH 221 3A 12x...

Cuộn Cảm 220uH 221 3A 12x...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 101 3A 12x...

Cuộn Cảm 100uH 101 3A 12x...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 220uH 3A LM2576

Cuộn Cảm 220uH 3A LM2576

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100UH 3A LM2576

Cuộn Cảm 100UH 3A LM2576

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP9 Cái (Chân Thẳng) + Ốc

DP9 Cái (Chân Thẳng) + Ốc

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP9 Đực (Chân Thẳng) + Ốc

DP9 Đực (Chân Thẳng) + Ốc

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP9 Cái (Chân Thẳng)

DP9 Cái (Chân Thẳng)

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Cắm Board Test - Lõi ...

Lõi Cắm Board Test - Lõi ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF9540 TO220 MOSFET P-CH...

IRF9540 TO220 MOSFET P-CH...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF9214 TO252 MOSFET P-1C...

IRF9214 TO252 MOSFET P-1C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF3205 TO220 MOSFET N-CH...

IRF3205 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF640N TO220 MOSFET N-CH...

IRF640N TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFZ44N TO220 MOSFET N-CH...

IRFZ44N TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF530N TO220 MOSFET N-CH...

IRF530N TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF630N TO220 MOSFET N-CH...

IRF630N TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF540N TO220 MOSFET N-CH...

IRF540N TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-4GB SOP16

TLP521-4GB SOP16

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4N35 SOP6

4N35 SOP6

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-1GB SOP4

TLP521-1GB SOP4

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 1.27MM 2x40P...

Jump Đôi Cái 1.27MM 2x40P...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 1.27MM 2x40P...

Jump Đôi Cái 1.27MM 2x40P...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 1.27MM 1x40P...

Jump Đơn Đực 1.27MM 1x40P...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Đực 1.27MM 2x40P...

Jump Đôi Đực 1.27MM 2x40P...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Đực 1.27MM 2x40P...

Jump Đôi Đực 1.27MM 2x40P...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-4GB DIP16

TLP521-4GB DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-2GB DIP8

TLP521-2GB DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-1GB DIP4

TLP521-1GB DIP4

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NTC-MF52AT 100K

NTC-MF52AT 100K

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 3x8MM (Lo...

Thạch Anh 20Mhz 3x8MM (Lo...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 100Mhz 49S DIP

Thạch Anh 100Mhz 49S DIP

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz 49S DIP

Thạch Anh 50Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 30Mhz 49S DIP

Thạch Anh 30Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch anh 26Mhz 49S DIP

Thạch anh 26Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24.576Mhz 49S D...

Thạch Anh 24.576Mhz 49S D...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 16Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12.288Mhz 49S D...

Thạch Anh 12.288Mhz 49S D...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 3.5795Mhz HC-49...

Thạch Anh 3.5795Mhz HC-49...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men (Màu V...

Dây Đồng Tráng Men (Màu V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 44 PLCC44 DIP

Đế IC 44 PLCC44 DIP

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Đực 910MB Màu Đe...

Đầu Jack Đực 910MB Màu Đe...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack JS910B-R Màu Đỏ

Đầu Jack JS910B-R Màu Đỏ

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Cá Sấu 2.6CM (1 C...

Đầu Kẹp Cá Sấu 2.6CM (1 C...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Cá Sấu 3.5CM (1 C...

Đầu Kẹp Cá Sấu 3.5CM (1 C...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Cá Sấu 4.5CM (1 C...

Đầu Kẹp Cá Sấu 4.5CM (1 C...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3021M DIP6

MOC3021M DIP6

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MOC3020M DIP6

MOC3020M DIP6

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây IDE40 2.54MM

Dây IDE40 2.54MM

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây IDE16 2.54MM

Dây IDE16 2.54MM

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây IDE14 2.54MM

Dây IDE14 2.54MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây IDE10 2.54MM

Dây IDE10 2.54MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC MF58

Dây Đo Nhiệt Độ NTC MF58

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 44 PLCC44 SMD

Đế IC 44 PLCC44 SMD

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cầu Đấu 6 TB-1506

Cầu Đấu 6 TB-1506

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 8P XH2.54-8P 30...

Dây Trắng 8P XH2.54-8P 30...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 6P XH2.54-6P 30...

Dây Trắng 6P XH2.54-6P 30...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA08-600C TO220 TRIAC 8A...

BTA08-600C TO220 TRIAC 8A...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EL3H7 SSOP4 OPTO 5mA 5V (...

EL3H7 SSOP4 OPTO 5mA 5V (...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

D882 TO126 TRANS NPN 3A 3...

D882 TO126 TRANS NPN 3A 3...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA16-600B TO220 TRIAC 16...

BTA16-600B TO220 TRIAC 16...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5MM

Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 100K

Trở Băng 0603x4 100K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 220R

Trở Băng 0603x4 220R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 470R

Trở Băng 0603x4 470R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 4.7K

Trở Băng 0603x4 4.7K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 100R

Trở Băng 0603x4 100R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 2K

Trở Băng 0603x4 2K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 1K

Trở Băng 0603x4 1K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 10K

Trở Băng 0603x4 10K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-104 100K 1/8...

Trở Băng A09-104 100K 1/8...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-103 10K 1/8W...

Trở Băng A09-103 10K 1/8W...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-222 2.2K 1/8...

Trở Băng A09-222 2.2K 1/8...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-202 2K 1/8W ...

Trở Băng A09-202 2K 1/8W ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-223 22K 1/8W...

Trở Băng A09-223 22K 1/8W...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-333 33K 1/8W...

Trở Băng A09-333 33K 1/8W...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-152 1.5K 1/8...

Trở Băng A09-152 1.5K 1/8...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-331 330R 1/8...

Trở Băng A09-331 330R 1/8...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-102 1K 1/8W ...

Trở Băng A09-102 1K 1/8W ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHz 3x8MM

Thạch Anh 32.768KHz 3x8MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 64MHz 49S DIP

Thạch Anh 64MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 40MHz 49S DIP

Thạch Anh 40MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

D468 TO92 TRANS NPN 1.5A ...

D468 TO92 TRANS NPN 1.5A ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N3906 TO92 TRANS PNP 0.2...

2N3906 TO92 TRANS PNP 0.2...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1013 TO92 TRANS PNP 1A 1...

A1013 TO92 TRANS PNP 1A 1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BC557 TO92 TRANS NPN 0.1A...

BC557 TO92 TRANS NPN 0.1A...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

B564 TO92 TRANS PNP 1A 25...

B564 TO92 TRANS PNP 1A 25...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

C945 TO92 TRANS NPN 0.15A...

C945 TO92 TRANS NPN 0.15A...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N3904 TO92 TRANS NPN 0.2...

2N3904 TO92 TRANS NPN 0.2...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 102 1KV

Tụ Cao Áp 102 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 103 1KV

Tụ Cao Áp 103 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 103J-10nF 630V

Tụ CBB 103J-10nF 630V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 103 100V (2A103J)

Tụ Mica 103 100V (2A103J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 471 100V ( 2A471J...

Tụ Mica 471 100V ( 2A471J...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 472 100V ( 2A472J...

Tụ Mica 472 100V ( 2A472J...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 473 100V (2A473J)

Tụ Mica 473 100V (2A473J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 474J-470nF 630V

Tụ CBB 474J-470nF 630V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA20-600B TO220 TRIAC 20...

BTA20-600B TO220 TRIAC 20...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT151-500R TO220 THYRISTO...

BT151-500R TO220 THYRISTO...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA06-600C TO220 TRIAC 6A...

BTA06-600C TO220 TRIAC 6A...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT136-600E TO220 TRIAC 4A...

BT136-600E TO220 TRIAC 4A...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TIP122 TO220 TRANS DarLin...

TIP122 TO220 TRANS DarLin...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT137-600E TO220 TRIAC 8A...

BT137-600E TO220 TRIAC 8A...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA41-600B TOP3 TRIAC 40A...

BTA41-600B TOP3 TRIAC 40A...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 50V

Tụ Hóa 47uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 50V

Tụ Hóa 22uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 50V

Tụ Hóa 10uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4.7uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 4.7uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2.2uF 50V 4x7MM

Tụ Hóa 2.2uF 50V 4x7MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 1uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 35V 5x11MM

Tụ Hóa 47uF 35V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 25v 6x11MM

Tụ Hóa 100uF 25v 6x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 35V 5x11MM

Tụ Hóa 22uF 35V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 25V 4x7MM

Tụ Hóa 10uF 25V 4x7MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 16V 6x11MM

Tụ Hóa 220uF 16V 6x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 16V 5x7MM

Tụ Hóa 100uF 16V 5x7MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 1N4001 DO41 1A 50V ...

Diode 1N4001 DO41 1A 50V ...

Giá bán: 450 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

1N5822 DO-210AD Diode Sch...

1N5822 DO-210AD Diode Sch...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE16 Đực Cong 2.54MM

IDE16 Đực Cong 2.54MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE14 Cái 2.54MM

IDE14 Cái 2.54MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE40 Cái 2.54MM

IDE40 Cái 2.54MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE20 Cái 2.54MM

IDE20 Cái 2.54MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE20 Đực Cong 2.54MM

IDE20 Đực Cong 2.54MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE10 Cái 2.54MM FC-10P

IDE10 Cái 2.54MM FC-10P

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE14 Đực Cong 2.54MM

IDE14 Đực Cong 2.54MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE14 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE14 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE20 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE20 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE10 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE10 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE10 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE10 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE20 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE20 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE16 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE16 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE16 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE16 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE14 Đực Thẳng 2.54MM

IDE14 Đực Thẳng 2.54MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE40 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE40 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE40 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE40 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P XH2.54-4P Đực C...

Header 4P XH2.54-4P Đực C...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P KF2510-6P Đực C...

Header 6P KF2510-6P Đực C...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P XH2.54-5P Đực C...

Header 5P XH2.54-5P Đực C...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P XH2.54-5P Loại ...

Header 5P XH2.54-5P Loại ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P KF2510-7P Đực T...

Header 7P KF2510-7P Đực T...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P CH5.08-2P Đực T...

Header 2P CH5.08-2P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P CH5.08-2P Loại ...

Header 2P CH5.08-2P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P KF2510-2P Đực C...

Header 2P KF2510-2P Đực C...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P XH2.54-3P Đực C...

Header 3P XH2.54-3P Đực C...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P XH2.54-2P Đực C...

Header 2P XH2.54-2P Đực C...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P KF2510-6P Đực T...

Header 6P KF2510-6P Đực T...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P XH2.54-2P Loại ...

Header 2P XH2.54-2P Loại ...

Giá bán: 100 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P XH2.54-5P Đực T...

Header 5P XH2.54-5P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P CH5.08-6P Loại ...

Header 6P CH5.08-6P Loại ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P CH5.08-6P Loại ...

Header 6P CH5.08-6P Loại ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P KF2510-2P Loại ...

Header 2P KF2510-2P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P XH2.54-4P Loại ...

Header 4P XH2.54-4P Loại ...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P KF2510-5P Loại ...

Header 5P KF2510-5P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P XH2.54-3P Đực T...

Header 3P XH2.54-3P Đực T...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P KF2510-6P Loại ...

Header 6P KF2510-6P Loại ...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-3P

Jack GX16-3P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-5P

Jack GX16-5P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-6P

Jack GX16-6P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10P XH2.54-10P Loạ...

Header 10P XH2.54-10P Loạ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10P XH2.54-10P Đực...

Header 10P XH2.54-10P Đực...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P XH2.54-4P Đực T...

Header 4P XH2.54-4P Đực T...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P XH2.54-3P Loại ...

Header 3P XH2.54-3P Loại ...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P XH2.54-2P Đực T...

Header 2P XH2.54-2P Đực T...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P KF2510-5P Đực C...

Header 5P KF2510-5P Đực C...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P KF2510-7P Loại ...

Header 7P KF2510-7P Loại ...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P KF2510-5P Đực T...

Header 5P KF2510-5P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header 2.54MM ( Heade...

Lõi Header 2.54MM ( Heade...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header KF2510

Lõi Header KF2510

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x40P...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x40P...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 12P XH2.54-12P ...

Dây Trắng 12P XH2.54-12P ...

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 30...

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 30...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 5P XH2.54-5P 30...

Dây Trắng 5P XH2.54-5P 30...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đỏ Đen 2P XH2.54-2P 2...

Dây Đỏ Đen 2P XH2.54-2P 2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x40P...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x40P...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 2.54MM 1x40P...

Jump Đơn Đực 2.54MM 1x40P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng PS2 6P Màu Xanh

Cổng PS2 6P Màu Xanh

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header XH2.54 (Header...

Lõi Header XH2.54 (Header...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 3Mhz 4 Chân JCO 14-3-...

OSC 3Mhz 4 Chân JCO 14-3-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 12MHz 4 Chân MCO-1510...

OSC 12MHz 4 Chân MCO-1510...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 4A 1000V KBL410...

Diode Cầu 4A 1000V KBL410...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 3A 700V KBP307 ...

Diode Cầu 3A 700V KBP307 ...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 2A 600V KBP206 ...

Diode Cầu 2A 600V KBP206 ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 2A 1000V 2W10 T...

Diode Cầu 2A 1000V 2W10 T...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 1A 1000V DB107 ...

Diode Cầu 1A 1000V DB107 ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ DB25

Vỏ DB25

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB25 Đực Thẳng

DB25 Đực Thẳng

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB25 Cái Thẳng

DB25 Cái Thẳng

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Cái Thẳng (Hàn Dây)

DB9 Cái Thẳng (Hàn Dây)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Đực Thẳng (Hàn Dây)

DB9 Đực Thẳng (Hàn Dây)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB25 Đực Cong

DB25 Đực Cong

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Đực Cong

DB9 Đực Cong

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 2.0MM 1x40P ...

Jump Đơn Đực 2.0MM 1x40P ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Đực 2.0MM 2x40P ...

Jump Đôi Đực 2.0MM 2x40P ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.0MM 1x40P ...

Jump Đơn Cái 2.0MM 1x40P ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.0MM 2x40P ...

Jump Đôi Cái 2.0MM 2x40P ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-325C ...

Jack Audio 3.5MM PJ-325C ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-325C ...

Jack Audio 3.5MM PJ-325C ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-301 3...

Jack Audio 3.5MM PJ-301 3...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-320D ...

Jack Audio 3.5MM PJ-320D ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A2430 HCPL-2430 DIP8

A2430 HCPL-2430 DIP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PC817/EL817 SOP4 OPTO

PC817/EL817 SOP4 OPTO

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 10K (Trở Cô...

Trở Sứ 10W 5% 10K (Trở Cô...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 100R (Trở C...

Trở Sứ 10W 5% 100R (Trở C...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 30R

Trở Sứ 10W 5% 30R

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 22R (Trở Cô...

Trở Sứ 10W 5% 22R (Trở Cô...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 20R (Trở Cô...

Trở Sứ 10W 5% 20R (Trở Cô...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 10R (Trở Cô...

Trở Sứ 10W 5% 10R (Trở Cô...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 3R (Trở Côn...

Trở Sứ 10W 5% 3R (Trở Côn...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 2R (Trở Côn...

Trở Sứ 10W 5% 2R (Trở Côn...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 1R

Trở Sứ 10W 5% 1R

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 0.5R (Trở C...

Trở Sứ 10W 5% 0.5R (Trở C...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 0.22R (Trở ...

Trở Sứ 10W 5% 0.22R (Trở ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 10W 5% 0.1R (Trở C...

Trở Sứ 10W 5% 0.1R (Trở C...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 1K (Trở Công...

Trở Sứ 5W 5% 1K (Trở Công...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 330R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 330R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 220R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 220R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 200R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 200R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 100R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 100R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 20R (Trở Côn...

Trở Sứ 5W 5% 20R (Trở Côn...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 10R (Trở Côn...

Trở Sứ 5W 5% 10R (Trở Côn...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 2.2R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 2.2R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 1.2R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 1.2R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 1R (Trở Công...

Trở Sứ 5W 5% 1R (Trở Công...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 0.5R (Trở Cô...

Trở Sứ 5W 5% 0.5R (Trở Cô...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 0.22R (Trở C...

Trở Sứ 5W 5% 0.22R (Trở C...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 0.05R (Trở C...

Trở Sứ 5W 5% 0.05R (Trở C...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 30+6MM ( Đ-C)

Cọc Đồng M3 30+6MM ( Đ-C)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 25+6MM ( Đ-C)

Cọc Đồng M3 25+6MM ( Đ-C)

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 20+6MM ( Đ-C)

Cọc Đồng M3 20+6MM ( Đ-C)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 15+6MM ( Đ-C)

Cọc Đồng M3 15+6MM ( Đ-C)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 10+6MM ( Đ-C)

Cọc Đồng M3 10+6MM ( Đ-C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 5+6MM ( Đ-C)

Cọc Đồng M3 5+6MM ( Đ-C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 40P 20CM Đ-Đ (Hai Đầu...

Dây 40P 20CM Đ-Đ (Hai Đầu...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 40P 20CM Đ-C (Hai Đầu...

Dây 40P 20CM Đ-C (Hai Đầu...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Chốt 2.54MM

Jump Chốt 2.54MM

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 1N4148 DO35 450mA 1...

Diode 1N4148 DO35 450mA 1...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.3V DIP...

Diode Zener 1/2W 3.3V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 1N4007 1A (DIP)

Diode 1N4007 1A (DIP)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HER205 2A 400V DO-15 (DIP...

HER205 2A 400V DO-15 (DIP...

Giá bán: 750 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N4401 TO92 TRANS NPN 0.5...

2N4401 TO92 TRANS NPN 0.5...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S8050 TO92 Trans NPN 0.5A...

S8050 TO92 Trans NPN 0.5A...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S8550 TO92 Trans PNP 0.5A...

S8550 TO92 Trans PNP 0.5A...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TIP42C TO220 TRANS PNP 6A...

TIP42C TO220 TRANS PNP 6A...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TIP41C TO220 TRANS NPN 6A...

TIP41C TO220 TRANS NPN 6A...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc VR2 M2 (Ốc M2 Sắt) (10...

Ốc VR2 M2 (Ốc M2 Sắt) (10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC5.5x2.1MM DC022

Jack DC5.5x2.1MM DC022

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC3.5x1.3MM DC3501

Jack DC3.5x1.3MM DC3501

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MiniUSB 5P SMD

MiniUSB 5P SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MiniUSB 5P DIP

MiniUSB 5P DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MicroUSB MK5P SMD

MicroUSB MK5P SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC5.5x2.1MM Loại...

Đầu Jack DC5.5x2.1MM Loại...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC3.5x1.3MM Loại...

Đầu Jack DC3.5x1.3MM Loại...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ45 8P Loại Dài

RJ45 8P Loại Dài

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P4C 13x18x11MM

RJ11 6P4C 13x18x11MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P6C 13x18x11MM

RJ11 6P6C 13x18x11MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF103-2P 5.08MM

CON 2 KF103-2P 5.08MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF301-2P 5.08MM Xan...

CON 2 KF301-2P 5.08MM Xan...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF301-3P 5.08MM Xan...

CON 3 KF301-3P 5.08MM Xan...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF126-3P 5.08MM

CON 3 KF126-3P 5.08MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 HT3.96-2P 3.96MM (C...

CON 2 HT3.96-2P 3.96MM (C...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3  KF128-3P 5.08MM

CON 3 KF128-3P 5.08MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2  KF128-2P 5.08MM

CON 2 KF128-2P 5.08MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2845  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI