Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Header 4P KF2510-4P Đực T...

Header 4P KF2510-4P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P CH3.96-4P Loại ...

Header 4P CH3.96-4P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P CH3.96-4P Đực T...

Header 4P CH3.96-4P Đực T...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P CH3.96-4P Đực C...

Header 4P CH3.96-4P Đực C...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P KF2510-3P Loại ...

Header 3P KF2510-3P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P KF2510-3P Đực T...

Header 3P KF2510-3P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P KF2510-3P Đực C...

Header 3P KF2510-3P Đực C...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P CH3.96-3P Loại ...

Header 3P CH3.96-3P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P CH3.96-3P Đực T...

Header 3P CH3.96-3P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P CH3.96-2P Loại ...

Header 2P CH3.96-2P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P CH3.96-2P Đực T...

Header 2P CH3.96-2P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P CH3.96-2P Đực C...

Header 2P CH3.96-2P Đực C...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4N27 DIP6

4N27 DIP6

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SB1366 B1366 TO220F PNP ...

2SB1366 B1366 TO220F PNP ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 472-4.7nF 20% 50V...

Tụ 0805 472-4.7nF 20% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC6.8x3.0MM DC6830

Jack DC6.8x3.0MM DC6830

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Hàn Mạch 0.1MM

Dây Đồng Hàn Mạch 0.1MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp HDMI-microHDMI 1.5M

Cáp HDMI-microHDMI 1.5M

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái Arduino 1x10...

Jump Đơn Cái Arduino 1x10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái Arduino 1x8P...

Jump Đơn Cái Arduino 1x8P...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái Arduino 1x6P...

Jump Đơn Cái Arduino 1x6P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái Arduino 1x4P...

Jump Đơn Cái Arduino 1x4P...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 5 HB9500-5P 9.5MM

CON 5 HB9500-5P 9.5MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 6A 1000V KBL610

Diode Cầu 6A 1000V KBL610

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 10A 1000V KBU10...

Diode Cầu 10A 1000V KBU10...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 0.5A 600V MB6S

Diode Cầu 0.5A 600V MB6S

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 476-47uF 20% 6.3V...

Tụ 0805 476-47uF 20% 6.3V...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 475-4.7uF 20% 25V...

Tụ 0805 475-4.7uF 20% 25V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Con 3 HB9500-3P 9.5MM

Con 3 HB9500-3P 9.5MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 222 100V ( 2A222J...

Tụ Mica 222 100V ( 2A222J...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 2x6MM

Thạch Anh 8Mhz 2x6MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MUR3060PT TO247 DIODE 15A...

MUR3060PT TO247 DIODE 15A...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFD110 DIP4 MOSFET N-CH ...

IRFD110 DIP4 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Con 3 HB9500-3P 9.5MM ( C...

Con 3 HB9500-3P 9.5MM ( C...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Con 2 HB9500-2P 9.5MM ( C...

Con 2 HB9500-2P 9.5MM ( C...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE30A 30V SMB...

Diode TVS P6KE30A 30V SMB...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Schottky SR560 5A60...

Diode Schottky SR560 5A60...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 12P XH2.54-12P ...

Dây Trắng 12P XH2.54-12P ...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 7x7x4MM CD7...

Cuộn Cảm 47uH 7x7x4MM CD7...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5386B 5W 18...

Diode Zener 1N5386B 5W 18...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5349B 5W 12...

Diode Zener 1N5349B 5W 12...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5339B 5W 5....

Diode Zener 1N5339B 5W 5....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5338B 5W 5....

Diode Zener 1N5338B 5W 5....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5334B 5W 3....

Diode Zener 1N5334B 5W 3....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5333B 5W 3....

Diode Zener 1N5333B 5W 3....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1500uF 35V

Tụ Hóa 1500uF 35V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 155 400V

Tụ CBB 155 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 1R (50c)

Trở 0805 1% 1R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

6N60 FQPF6N60C TO220 MOSF...

6N60 FQPF6N60C TO220 MOSF...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode S3M 1N5408 3A 1000V...

Diode S3M 1N5408 3A 1000V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

B772 TO252 PNP 30V 3A

B772 TO252 PNP 30V 3A

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SCK20100 5.5A 10R DIP

SCK20100 5.5A 10R DIP

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 120P 6MM

Tụ Xoay 120P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 60P 6MM

Tụ Xoay 60P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 40P 6MM

Tụ Xoay 40P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 10P 6MM

Tụ Xoay 10P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 5P 6MM

Tụ Xoay 5P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 20P 6MM

Tụ Xoay 20P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

8N60 TO220 MOSFET N-CH 7....

8N60 TO220 MOSFET N-CH 7....

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

354V HCPL-354 SOP4

354V HCPL-354 SOP4

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P XH2.54-7P Đực C...

Header 7P XH2.54-7P Đực C...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

E13009 TO220 400V 12A

E13009 TO220 400V 12A

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 1N5408 3A 1000V DIP...

Diode 1N5408 3A 1000V DIP...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJP020N06 SOT89 MOSFET N-...

RJP020N06 SOT89 MOSFET N-...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

50N06 TO220 MOSFET N-CH 6...

50N06 TO220 MOSFET N-CH 6...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 104J-100nF 630V 10...

Tụ CBB 104J-100nF 630V 10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Đồng M3 8MM OD381

Ốc Đồng M3 8MM OD381

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M4 10+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M4 10+6MM (Đ-C)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 20+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 20+6MM (Đ-C)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 15+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 15+6MM (Đ-C)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P PUSH SK30

SocKet SIM 6P PUSH SK30

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P PUSH SK25

Socket SIM 6P PUSH SK25

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET 20P

SOCKET 20P

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 13V 1N4743...

Diode Zener 1W 13V 1N4743...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 0.47R (Trở C...

Trở Sứ 5W 5% 0.47R (Trở C...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1W 5% 47R

Trở Vạch 1W 5% 47R

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 47V DIP 1N...

Diode Zener 1W 47V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 33V DIP 1N...

Diode Zener 1W 33V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 27V DIP ...

Diode Zener 1/2W 27V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 22V DIP ...

Diode Zener 1/2W 22V DIP ...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-MicroUSB DM02

Dây USB A-MicroUSB DM02

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 33uF 25V

Tụ Nhôm 33uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P Vỏ Sắt SK10

Socket SIM 6P Vỏ Sắt SK10

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSIM 6P PUSH S...

Socket MicroSIM 6P PUSH S...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối RCA

Jack Nối RCA

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối BNC Loại Đực

Jack Nối BNC Loại Đực

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối BNC Loại Cái

Jack Nối BNC Loại Cái

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối AV

Jack Nối AV

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đuôi AC SP-862

Đuôi AC SP-862

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220uF 10V

Tụ Nhôm 220uF 10V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 120uF 10V

Tụ Nhôm 120uF 10V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100uF 35V

Tụ Nhôm 100uF 35V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 82uF 16V

Tụ Nhôm 82uF 16V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 33uF 35V

Tụ Nhôm 33uF 35V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 20V

Tụ Nhôm 10uF 20V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 2.2uF 50V

Tụ Nhôm 2.2uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC4S11F SOT23-3 (C1) 2 IN...

TC4S11F SOT23-3 (C1) 2 IN...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x4P ...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x4P ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x20P...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x20P...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x16P...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x16P...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x3P ...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x3P ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x5P ...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x5P ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x4P ...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x4P ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 11P S11B-ZR-SM4A-T...

Header 11P S11B-ZR-SM4A-T...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P SM07B-SRSS-TB(L...

Header 7P SM07B-SRSS-TB(L...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 7x7x4MM CD...

Cuộn Cảm 100uH 7x7x4MM CD...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

D2012 TO220 NPN 3A 50V

D2012 TO220 NPN 3A 50V

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SJ377 TO252 MOSFET P-CH ...

2SJ377 TO252 MOSFET P-CH ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SB1142S TO126 TRANS PNP ...

2SB1142S TO126 TRANS PNP ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2907A TO92 TRANS PNP 0....

2N2907A TO92 TRANS PNP 0....

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 50P (Ngang...

Socket FPC 0.5 50P (Ngang...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 8P (Ngang)

Socket FPC 0.5 8P (Ngang)

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 26P ( Ngan...

Socket FPC 0.5 26P ( Ngan...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 24P Ngang

Socket FPC 0.5 24P Ngang

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 2...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 2...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 473-47nF 50V ...

Tụ Tantalum 473-47nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 151-150P 50V ...

Tụ Tantalum 151-150P 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 334-330nF 50V...

Tụ Tantalum 334-330nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 222-2.2nF 50V...

Tụ Tantalum 222-2.2nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 104-100nF 50V...

Tụ Tantalum 104-100nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 102-1nF 50V 2...

Tụ Tantalum 102-1nF 50V 2...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 450V 18x35MM

Tụ Hóa 100uF 450V 18x35MM

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 450V 18x25MM

Tụ Hóa 47uF 450V 18x25MM

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 450V 16x22MM

Tụ Hóa 22uF 450V 16x22MM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 450V 13x20MM

Tụ Hóa 10uF 450V 13x20MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 103 3KV

Tụ Cao Áp 103 3KV

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 102 3KV

Tụ Cao Áp 102 3KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 101 1KV

Tụ Cao Áp 101 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC2625 TO247 TRANS NPN 1...

2SC2625 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

D882 SOT89 TRANS NPN 3A 3...

D882 SOT89 TRANS NPN 3A 3...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 20mH UU10.5

Cuộn Lọc 20mH UU10.5

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Lọc 5mH UU9.8

Cuộn Lọc 5mH UU9.8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

12N60 TO220 MOSFET N-CH 1...

12N60 TO220 MOSFET N-CH 1...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Sensor A1322

Sensor A1322

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 48Mhz SMD5070

OSC 48Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 27Mhz SMD5070

OSC 27Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 16Mhz SMD5070

OSC 16Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

APM9945 9945A SOP8 N-2CH ...

APM9945 9945A SOP8 N-2CH ...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

APM9926 SOP8 MOSFET N-2CH...

APM9926 SOP8 MOSFET N-2CH...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 3.579545Mhz 49S...

Thạch Anh 3.579545Mhz 49S...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D390K 39V

Varistor 10D390K 39V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 225F-2.2uF 16...

Tụ Tantalum 225F-2.2uF 16...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 4.7uF 25V 4X4.5MM

Tụ Nhôm 4.7uF 25V 4X4.5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 35A 1000V GBJ35...

Diode Cầu 35A 1000V GBJ35...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Cầu 25A 1000V GBJ25...

Diode Cầu 25A 1000V GBJ25...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 1206 100uH 10%

Cuộn Cảm 1206 100uH 10%

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP250 TO247 MOSFET N-CH...

IRFP250 TO247 MOSFET N-CH...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE34 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE34 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE34 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE34 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FDS6912A SOP8 MOSFET P-2C...

FDS6912A SOP8 MOSFET P-2C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FDS3912 SOP8 MOSFET N-2CH...

FDS3912 SOP8 MOSFET N-2CH...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC3356 SOT23 TRANS NPN 0...

2SC3356 SOT23 TRANS NPN 0...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Bọc Đầu Jack RJ45

Vỏ Bọc Đầu Jack RJ45

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 400V 16x25MM

Tụ Hóa 47uF 400V 16x25MM

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 6.8uF 400V 10x17MM

Tụ Hóa 6.8uF 400V 10x17MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4.7uF 400V 8x12MM

Tụ Hóa 4.7uF 400V 8x12MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2.2uF 400V 8x12MM

Tụ Hóa 2.2uF 400V 8x12MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1uF 400V 6x10MM

Tụ Hóa 1uF 400V 6x10MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 474J-0.47uF 400V 1...

Tụ CBB 474J-0.47uF 400V 1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PC847 DIP16

PC847 DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Mạng RJ45 3M

Dây Mạng RJ45 3M

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Mạng RJ45 1M

Dây Mạng RJ45 1M

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-471 470R 1/8...

Trở Băng A09-471 470R 1/8...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-221 220R 1/8...

Trở Băng A09-221 220R 1/8...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-101 100R 1/8...

Trở Băng A09-101 100R 1/8...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A09-472 4.7K 1/8...

Trở Băng A09-472 4.7K 1/8...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 25Mhz 49S DIP

Thạch Anh 25Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 49S SMD

Thạch Anh 20Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 49S DIP

Thạch Anh 16Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S D...

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S D...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

10N60 TO220 MOSFET N-CH 1...

10N60 TO220 MOSFET N-CH 1...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 5.5x2.1MM (Loạ...

Dây DC Đực 5.5x2.1MM (Loạ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 3.5x2.1MM (Loạ...

Dây DC Đực 3.5x2.1MM (Loạ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Cái 5.5x2.1MM

Dây DC Cái 5.5x2.1MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-B Đực

Cổng VGA-B Đực

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-B Cái

Cổng VGA-B Cái

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chuyển Đổi VGA Cái -...

Cổng Chuyển Đổi VGA Cái -...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 5 2EDG5.08-5P 5.08MM ...

CON 5 2EDG5.08-5P 5.08MM ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 10 2EDG5.08-10P 5.08M...

CON 10 2EDG5.08-10P 5.08M...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF1404 TO220 MOSFET N-CH...

IRF1404 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 0.22F

Siêu Tụ 5.5V 0.22F

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header SM Cái SM-Y

Lõi Header SM Cái SM-Y

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF1404S TO263 MOSFET N-C...

IRF1404S TO263 MOSFET N-C...

Giá bán: 17.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HER208 DO15 2A 1000V (DIP...

HER208 DO15 2A 1000V (DIP...

Giá bán: 750 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 330uH 1A 8x10MM

Cuộn Cảm 330uH 1A 8x10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2746  (Hồ sơ) Trang đầu  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI