Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 221-220P 50V (10c...

Tụ 0805 221-220P 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 474-470nF 50V 10%...

Tụ 0805 474-470nF 50V 10%...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 106-10uF  20% 16V...

Tụ 0603 106-10uF 20% 16V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 105-1uF 20% 16V (...

Tụ 0603 105-1uF 20% 16V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 563-56nF 10% 16V ...

Tụ 0603 563-56nF 10% 16V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 5.1P 50V 10% ( 10...

Tụ 0603 5.1P 50V 10% ( 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 470P 50V 10% ( 10...

Tụ 0603 470P 50V 10% ( 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 22pF 50V 10% ( 10...

Tụ 0603 22pF 50V 10% ( 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 105-1uF 50V 10% (...

Tụ 0603 105-1uF 50V 10% (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 104-100nF 10% 50V...

Tụ 0603 104-100nF 10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 103-10nF 10% 50V ...

Tụ 0603 103-10nF 10% 50V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 102-1nF 10% 50V (...

Tụ 0603 102-1nF 10% 50V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 101-0.1nF 10% 50V...

Tụ 0603 101-0.1nF 10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 471-470P 10% 50V ...

Tụ 0805 471-470P 10% 50V ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 33P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 33P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 331-330P 10% 50V ...

Tụ 0805 331-330P 10% 50V ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 332-3.3nF 10% 50V...

Tụ 0805 332-3.3nF 10% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 22P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 22P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 224-0.22uF 10% 50...

Tụ 0805 224-0.22uF 10% 50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 20P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 20P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 222-2.2nF 10% 50V...

Tụ 0805 222-2.2nF 10% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 15P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 15P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 151-150P 10% 50V ...

Tụ 0805 151-150P 10% 50V ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 10P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 10P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 106-10uF 10% 16V ...

Tụ 0805 106-10uF 10% 16V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 105-1uF 10% 50V (...

Tụ 0805 105-1uF 10% 50V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 104-100nF 10% 50V...

Tụ 0805 104-100nF 10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 102-1nF 10% 50V (...

Tụ 0805 102-1nF 10% 50V (...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 470P 10% 50V (10C...

Tụ 1206 470P 10% 50V (10C...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 22P 10% 50V (10c)

Tụ 1206 22P 10% 50V (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 226-22uF 20% 16V ...

Tụ 1206 226-22uF 20% 16V ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 105-1uF 20% 50V (...

Tụ 1206 105-1uF 20% 50V (...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 104-0.1uF 20% 50V...

Tụ 1206 104-0.1uF 20% 50V...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 103-10nF 10% 50V ...

Tụ 1206 103-10nF 10% 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 102-1nF 10% 50V (...

Tụ 1206 102-1nF 10% 50V (...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 106-10uF 20% 16V ...

Tụ 1206 106-10uF 20% 16V ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 472-4.7nF 20% 50V...

Tụ 0805 472-4.7nF 20% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 476-47uF 20% 6.3V...

Tụ 0805 476-47uF 20% 6.3V...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 475-4.7uF 20% 25V...

Tụ 0805 475-4.7uF 20% 25V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 101-0.1nF 50V 20%...

Tụ 0805 101-0.1nF 50V 20%...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 51  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI