Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 392-3.9nF 50V (10c...

Tụ Gốm 392-3.9nF 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 153-15nF 50V (10c)

Tụ Gốm 153-15nF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 470-47pF 50V ...

Tụ Tantalum 470-47pF 50V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 683-68nF 50V ...

Tụ Tantalum 683-68nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 681-680pF 50V...

Tụ Tantalum 681-680pF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 561-560pF 50V (10c...

Tụ Gốm 561-560pF 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 68pF 50V (10c)

Tụ Gốm 68pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 82pF 50V (10c)

Tụ Gốm 82pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 562-5.6nF 50V...

Tụ Tantalum 562-5.6nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 682-6.8nF 50V...

Tụ Tantalum 682-6.8nF 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 822-8.2nF 50V...

Tụ Tantalum 822-8.2nF 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 39pF 50V (10c)

Tụ Gốm 39pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3.3uF 50V

Tụ Hóa 3.3uF 50V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x13MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x13MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 8.2uF 400V

Tụ Hóa 8.2uF 400V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 750uF 6.8V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 750uF 6.8V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 820uF 6.3V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 820uF 6.3V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 330uF 6.8V 5x...

Tụ Nhôm Cắm 330uF 6.8V 5x...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 680uF 6.8V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 680uF 6.8V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 400V

Tụ Hóa 10uF 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 33uF 16V

Tụ Hoá 33uF 16V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 330-33P 50V 5...

Tụ Tantalum 330-33P 50V 5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 821-820pF 50V (10c...

Tụ Gốm 821-820pF 50V (10c...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ BHC Aerovox 33000uF 63...

Tụ BHC Aerovox 33000uF 63...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Audio NoVer LA 10000uF...

Tụ Audio NoVer LA 10000uF...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 330uF 10V 6x11MM

Tụ Hóa 330uF 10V 6x11MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 100V 16x25MM

Tụ Hóa 470uF 100V 16x25MM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ MKP X2 5uF 275VAC (Tụ ...

Tụ MKP X2 5uF 275VAC (Tụ ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ MKP X2 4uF 275VAC (Tụ ...

Tụ MKP X2 4uF 275VAC (Tụ ...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 221-220P 50V ...

Tụ Tantalum 221-220P 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 475V-4.7uF 35...

Tụ Tantalum 475V-4.7uF 35...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 475C-4.7uF 16...

Tụ Tantalum 475C-4.7uF 16...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum J336-33uF 6.3...

Tụ Tantalum J336-33uF 6.3...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 335-3.3uF SMD...

Tụ Tantalum 335-3.3uF SMD...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 100uF 16V 5x11MM

Tụ Hoá 100uF 16V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 220uF 16V 7x11MM

Tụ Hoá 220uF 16V 7x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 3.3F 2.7V 7x20MM

Siêu Tụ 3.3F 2.7V 7x20MM

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 471 2KV

Tụ Cao Áp 471 2KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 100V

Tụ Hóa 10uF 100V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100uF 16V DIP

Tụ Nhôm 100uF 16V DIP

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107T-100uF 50...

Tụ Tantalum 107T-100uF 50...

Giá bán: 17.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105T-1uF 50V ...

Tụ Tantalum 105T-1uF 50V ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 103 2KV

Tụ Cao Áp 103 2KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 10F 2.7V 10x30MM ...

Siêu Tụ 10F 2.7V 10x30MM ...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x20MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x20MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 180uF 200V 16x25MM

Tụ Hóa 180uF 200V 16x25MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470uF 6.3V DIP

Tụ Nhôm 470uF 6.3V DIP

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 22nF 630V 15MM MMKP400

Tụ 22nF 630V 15MM MMKP400

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 334J 400V 15MM

Tụ CBB 334J 400V 15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 224J 630V 15MM

Tụ CBB 224J 630V 15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 152 1KV

Tụ Cao Áp 152 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 250V 18x40MM

Tụ Hóa 470uF 250V 18x40MM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 220nF 6.3V 20% (1...

Tụ 0402 220nF 6.3V 20% (1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ hoá 39uF 450V

Tụ hoá 39uF 450V

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 223J 630V 10MM

Tụ CBB 223J 630V 10MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 154J 630V 10MM

Tụ CBB 154J 630V 10MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.22uF 275V 10MM 22K27...

Tụ 0.22uF 275V 10MM 22K27...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.33uF 275V 15MM

Tụ 0.33uF 275V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 470nF 275V 15MM 470nK2...

Tụ 470nF 275V 15MM 470nK2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 330nF 275V 15MM 330nK2...

Tụ 330nF 275V 15MM 330nK2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.47uF 275V 15MM 47K27...

Tụ 0.47uF 275V 15MM 47K27...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 221 1KV

Tụ Cao Áp 221 1KV

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 222 1KV

Tụ Cao Áp 222 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 273 100V (2A273J)

Tụ Mica 273 100V (2A273J)

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 683 100V (2A683J)

Tụ Mica 683 100V (2A683J)

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 100V

Tụ Hóa 22uF 100V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 393J 630V 15MM

Tụ CBB 393J 630V 15MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 5uF 450V CBB61

Tụ 5uF 450V CBB61

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 22uF 25V

Tụ Nhôm 22uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107J-100uF 6....

Tụ Tantalum 107J-100uF 6....

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106V-10uF 35V...

Tụ Tantalum 106V-10uF 35V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1000uF 10V

Tụ Nhôm 1000uF 10V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 680uF 16V 10x10.5...

Tụ Nhôm 680uF 16V 10x10.5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 63V 8x12MM

Tụ Hóa 47uF 63V 8x12MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 476A-47uF 10V...

Tụ Tantalum 476A-47uF 10V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ cao áp 331 250V DE2B3K...

Tụ cao áp 331 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 330 250V DE21XK...

Tụ Cao Áp 330 250V DE21XK...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 203-20nF 50V (10c)

Tụ Gốm 203-20nF 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 224-0.22uF 50...

Tụ Tantalum 224-0.22uF 50...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105E-1uF 25V ...

Tụ Tantalum 105E-1uF 25V ...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105V-1uF 35V ...

Tụ Tantalum 105V-1uF 35V ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105-1uF DIP5....

Tụ Tantalum 105-1uF DIP5....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 0.47uF 474 50...

Tụ Tantalum 0.47uF 474 50...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47uF 16V

Tụ Nhôm 47uF 16V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1uF 50V 4x5.4MM

Tụ Nhôm 1uF 50V 4x5.4MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ hóa 4.7uF 100V

Tụ hóa 4.7uF 100V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 2A224J-0.22uF 100...

Tụ Film 2A224J-0.22uF 100...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 105J 400V

Tụ CBB 105J 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 104 400V

Tụ CBB 104 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 221-220P 50V (10c...

Tụ 0805 221-220P 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 68uF 400V

Tụ Hóa 68uF 400V

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 332 100V (2A332J)

Tụ Mica 332 100V (2A332J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 333J 630V

Tụ CBB 333J 630V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 223-22nF 50V (10C)

Tụ Gốm 223-22nF 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.47uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 0.47uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 6.3V

Tụ Hóa 47uF 6.3V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 101-100pF  DI...

Tụ Tantalum 101-100pF DI...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 50V

Tụ Hóa 2200uF 50V

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 25V

Tụ Hóa 470uF 25V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 50V

Tụ Hóa 220uF 50V

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 50V 8x11MM

Tụ Hóa 100uF 50V 8x11MM

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 50V

Tụ Hóa 470uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 25V 8x10MM

Tụ Hóa 220uF 25V 8x10MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 6.3V

Tụ Hóa 220uF 6.3V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 35V

Tụ Hóa 100uF 35V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 100V

Tụ Hóa 47uF 100V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 25V

Tụ Hóa 47uF 25V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 16V

Tụ Hóa 47uF 16V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 25V

Tụ Hóa 22uF 25V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 16V

Tụ Hóa 22uF 16V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 16V

Tụ Hóa 10uF 16V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.22uF 50V

Tụ Hóa 0.22uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.1uF 50V

Tụ Hóa 0.1uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 250V

Tụ Hóa 10uF 250V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 330uF 16V 8x11MM

Tụ Hóa 330uF 16V 8x11MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 50V

Tụ Hóa 1000uF 50V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 35V

Tụ Hóa 1000uF 35V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 10V 10x12MM

Tụ Hóa 1000uF 10V 10x12MM

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1500uF 16V 10x20MM

Tụ Hóa 1500uF 16V 10x20MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 473K 125V 5.08MM

Tụ CBB 473K 125V 5.08MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 473K 250V 5.08MM

Tụ CBB 473K 250V 5.08MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 330uF 25V 8x11MM

Tụ Hóa 330uF 25V 8x11MM

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 6.8uF 100V 5x12MM

Tụ Hóa 6.8uF 100V 5x12MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 35V 8x12MM

Tụ Hóa 220uF 35V 8x12MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ hoá 470uF 10V

Tụ hoá 470uF 10V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 330uF 50V 10x20MM

Tụ Hóa 330uF 50V 10x20MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 16V 8x11MM

Tụ Hóa 470uF 16V 8x11MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 33uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 33uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 560uF 16V

Tụ Hóa 560uF 16V

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 33uF 200V 10x20MM

Tụ Hóa 33uF 200V 10x20MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106T-10uF 50V...

Tụ Tantalum 106T-10uF 50V...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 105J 630V

Tụ CBB 105J 630V

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 225J-2.2uF 400V

Tụ CBB 225J-2.2uF 400V

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 225J-2.2uF 630V

Tụ CBB 225J-2.2uF 630V

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 474-470nF 50V 10%...

Tụ 0805 474-470nF 50V 10%...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 6.3V

Tụ Hóa 1000uF 6.3V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 104 100V 5.08MM

Tụ 104 100V 5.08MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 250V 18x25MM

Tụ Hóa 220uF 250V 18x25MM

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 333 100V ( 2A333J...

Tụ Mica 333 100V ( 2A333J...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 681 250V

Tụ Cao Áp 681 250V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 223 100V ( 2A223J...

Tụ Mica 223 100V ( 2A223J...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 102 100V ( 2A102J...

Tụ Mica 102 100V ( 2A102J...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 102 2KV

Tụ Cao Áp 102 2KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1800uF 6.3V

Tụ Hóa 1800uF 6.3V

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 150uF 200V

Tụ Hóa 150uF 200V

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 33uF 35V

Tụ Hóa 33uF 35V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 472 250V

Tụ Cao Áp 472 250V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 331 3KV

Tụ Cao Áp 331 3KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 104 100V (2A104J)

Tụ Mica 104 100V (2A104J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 224-0.22uF 300V 17MM

Tụ 224-0.22uF 300V 17MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 33nF 400V 7MM 5.08MM

Tụ 33nF 400V 7MM 5.08MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.47uF 305V 18MM

Tụ 0.47uF 305V 18MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 680uF 25V

Tụ Hóa 680uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2.2uF 100V

Tụ Hóa 2.2uF 100V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 470J 250V (47PF...

Tụ Cao Áp 470J 250V (47PF...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 68K 2KV (6.8PF ...

Tụ Cao Áp 68K 2KV (6.8PF ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 2uF 450V CBB61 ( Tụ Qu...

Tụ 2uF 450V CBB61 ( Tụ Qu...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 473 275V 10MM

Tụ 473 275V 10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 103 275V 10MM

Tụ 103 275V 10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 106-10uF  20% 16V...

Tụ 0603 106-10uF 20% 16V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 1F

Siêu Tụ 5.5V 1F

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 1.5F

Siêu Tụ 5.5V 1.5F

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 683J 630V 10MM

Tụ CBB 683J 630V 10MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 222 250V DE0910...

Tụ Cao Áp 222 250V DE0910...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.22uF 275V PA224-Z-NT

Tụ 0.22uF 275V PA224-Z-NT

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 200V 15x35MM

Tụ Hóa 220uF 200V 15x35MM

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 330uF 35V 10x12MM

Tụ Hóa 330uF 35V 10x12MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 400V 13x20MM

Tụ Hóa 22uF 400V 13x20MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 6.8uF 350V 10x15MM

Tụ Hóa 6.8uF 350V 10x15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 47P 50V (10c)

Tụ Gốm 47P 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 473-0.047uF 50V (1...

Tụ Gốm 473-0.047uF 50V (1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 472-4.7nF 50V (10c...

Tụ gốm 472-4.7nF 50V (10c...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 470p 471 50V (10C)

Tụ gốm 470p 471 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 33P 50V (10c)

Tụ Gốm 33P 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 333-33nF 50V (10C)

Tụ Gốm 333-33nF 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 332-3.3nF 50V (10C...

Tụ gốm 332-3.3nF 50V (10C...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 30p (10c)

Tụ gốm 30p (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 22P 50V (10c)

Tụ Gốm 22P 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 222-2.2nF 50V (10C...

Tụ gốm 222-2.2nF 50V (10C...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 220P 221 50V (10c)

Tụ gốm 220P 221 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 20P 50V (10 Chiếc)

Tụ Gốm 20P 50V (10 Chiếc)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 15P 50V (10c)

Tụ Gốm 15P 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ gốm 150p 151 50V (10C)

Tụ gốm 150p 151 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 100 10pF 50V (10C)

Tụ Gốm 100 10pF 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 101 0.1nF 50V (10C...

Tụ Gốm 101 0.1nF 50V (10C...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 102 1nF 50V (10C)

Tụ Gốm 102 1nF 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 104 100nF 50V (10c...

Tụ Gốm 104 100nF 50V (10c...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 220-22P 50V 5...

Tụ Tantalum 220-22P 50V 5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 82uF 250V 12x25MM

Tụ Hóa 82uF 250V 12x25MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 0.33uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 0.33uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 332 250V 5SE332...

Tụ Cao Áp 332 250V 5SE332...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 105-1uF 20% 16V (...

Tụ 0603 105-1uF 20% 16V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 563-56nF 10% 16V ...

Tụ 0603 563-56nF 10% 16V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 5.1P 50V 10% ( 10...

Tụ 0603 5.1P 50V 10% ( 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 470P 50V 10% ( 10...

Tụ 0603 470P 50V 10% ( 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 22pF 50V 10% ( 10...

Tụ 0603 22pF 50V 10% ( 10...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 105-1uF 50V 10% (...

Tụ 0603 105-1uF 50V 10% (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 104-100nF 10% 50V...

Tụ 0603 104-100nF 10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 103-10nF 10% 50V ...

Tụ 0603 103-10nF 10% 50V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 102-1nF 10% 50V (...

Tụ 0603 102-1nF 10% 50V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0603 101-0.1nF 10% 50V...

Tụ 0603 101-0.1nF 10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 471-470P 10% 50V ...

Tụ 0805 471-470P 10% 50V ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 33P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 33P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 331-330P 10% 50V ...

Tụ 0805 331-330P 10% 50V ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 332-3.3nF 10% 50V...

Tụ 0805 332-3.3nF 10% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 22P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 22P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 224-0.22uF 10% 50...

Tụ 0805 224-0.22uF 10% 50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 20P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 20P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 222-2.2nF 10% 50V...

Tụ 0805 222-2.2nF 10% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 15P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 15P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 151-150P 10% 50V ...

Tụ 0805 151-150P 10% 50V ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 10P 10% 50V (10c)

Tụ 0805 10P 10% 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 106-10uF 10% 16V ...

Tụ 0805 106-10uF 10% 16V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 105-1uF 10% 50V (...

Tụ 0805 105-1uF 10% 50V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 104-100nF 10% 50V...

Tụ 0805 104-100nF 10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 102-1nF 10% 50V (...

Tụ 0805 102-1nF 10% 50V (...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 470P 10% 50V (10C...

Tụ 1206 470P 10% 50V (10C...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 22P 10% 50V (10c)

Tụ 1206 22P 10% 50V (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 226-22uF 20% 16V ...

Tụ 1206 226-22uF 20% 16V ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 105-1uF 20% 50V (...

Tụ 1206 105-1uF 20% 50V (...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 104-0.1uF 20% 50V...

Tụ 1206 104-0.1uF 20% 50V...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 103-10nF 10% 50V ...

Tụ 1206 103-10nF 10% 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 102-1nF 10% 50V (...

Tụ 1206 102-1nF 10% 50V (...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 106-10uF 20% 16V ...

Tụ 1206 106-10uF 20% 16V ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 6.3V 8x11MM

Tụ Hóa 470uF 6.3V 8x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 10V 6x11MM

Tụ Hóa 220uF 10V 6x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 102 250V 5SE102...

Tụ Cao Áp 102 250V 5SE102...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 6.3V

Tụ Hóa 2200uF 6.3V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4700uF 50V 18x40MM

Tụ Hóa 4700uF 50V 18x40MM

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4700uF 35V 18x30MM

Tụ Hóa 4700uF 35V 18x30MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4700uF 25V 16x25MM

Tụ Hóa 4700uF 25V 16x25MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4700uF 16V 13x25MM

Tụ Hóa 4700uF 16V 13x25MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3300uF 63V 18x35MM

Tụ Hóa 3300uF 63V 18x35MM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3300uF 50V 18x35MM

Tụ Hóa 3300uF 50V 18x35MM

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3300uF 25V 13x20MM

Tụ Hóa 3300uF 25V 13x20MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3300uF 16V 13x20MM

Tụ Hóa 3300uF 16V 13x20MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 35V 16x25MM

Tụ Hóa 2200uF 35V 16x25MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1000uF 16V 10x10M...

Tụ Nhôm 1000uF 16V 10x10M...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470uF 35V 10x10.5...

Tụ Nhôm 470uF 35V 10x10.5...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330uF 35V 10x10.5...

Tụ Nhôm 330uF 35V 10x10.5...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 472-4.7nF 20% 50V...

Tụ 0805 472-4.7nF 20% 50V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 476-47uF 20% 6.3V...

Tụ 0805 476-47uF 20% 6.3V...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 475-4.7uF 20% 25V...

Tụ 0805 475-4.7uF 20% 25V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 222 100V ( 2A222J...

Tụ Mica 222 100V ( 2A222J...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1500uF 35V

Tụ Hóa 1500uF 35V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 155 400V

Tụ CBB 155 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SCK20100 5.5A 10R DIP

SCK20100 5.5A 10R DIP

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 120P 6MM

Tụ Xoay 120P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 60P 6MM

Tụ Xoay 60P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 40P 6MM

Tụ Xoay 40P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 10P 6MM

Tụ Xoay 10P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 5P 6MM

Tụ Xoay 5P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Xoay 20P 6MM

Tụ Xoay 20P 6MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 104J-100nF 630V 10...

Tụ CBB 104J-100nF 630V 10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 33uF 25V

Tụ Nhôm 33uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220uF 10V

Tụ Nhôm 220uF 10V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 120uF 10V

Tụ Nhôm 120uF 10V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100uF 35V

Tụ Nhôm 100uF 35V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 82uF 16V

Tụ Nhôm 82uF 16V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 33uF 35V

Tụ Nhôm 33uF 35V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 20V

Tụ Nhôm 10uF 20V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 2.2uF 50V

Tụ Nhôm 2.2uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 473-47nF 50V ...

Tụ Tantalum 473-47nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 151-150P 50V ...

Tụ Tantalum 151-150P 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 334-330nF 50V...

Tụ Tantalum 334-330nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 222-2.2nF 50V...

Tụ Tantalum 222-2.2nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 104-100nF 50V...

Tụ Tantalum 104-100nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 102-1nF 50V 2...

Tụ Tantalum 102-1nF 50V 2...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 450V 18x35MM

Tụ Hóa 100uF 450V 18x35MM

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 450V 18x25MM

Tụ Hóa 47uF 450V 18x25MM

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 450V 16x22MM

Tụ Hóa 22uF 450V 16x22MM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 450V 13x20MM

Tụ Hóa 10uF 450V 13x20MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 103 3KV

Tụ Cao Áp 103 3KV

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 102 3KV

Tụ Cao Áp 102 3KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 101 1KV

Tụ Cao Áp 101 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 225F-2.2uF 16...

Tụ Tantalum 225F-2.2uF 16...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 4.7uF 25V 4X4.5MM

Tụ Nhôm 4.7uF 25V 4X4.5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 400V 16x25MM

Tụ Hóa 47uF 400V 16x25MM

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 6.8uF 400V

Tụ Hóa 6.8uF 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4.7uF 400V 8x12MM

Tụ Hóa 4.7uF 400V 8x12MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2.2uF 400V 8x12MM

Tụ Hóa 2.2uF 400V 8x12MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1uF 400V 6x10MM

Tụ Hóa 1uF 400V 6x10MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 474J-0.47uF 400V 1...

Tụ CBB 474J-0.47uF 400V 1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 0.22F

Siêu Tụ 5.5V 0.22F

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 102J 630V

Tụ CBB 102J 630V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 15uF 400V

Tụ Hóa 15uF 400V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 100V 10x20MM

Tụ Hóa 100uF 100V 10x20MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa  100uF 35V 8x11MM

Tụ Hóa 100uF 35V 8x11MM

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 101-0.1nF 50V 20%...

Tụ 0805 101-0.1nF 50V 20%...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107E-100uF 25...

Tụ Tantalum 107E-100uF 25...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227C-220uF 16...

Tụ Tantalum 227C-220uF 16...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 16V 10x20MM

Tụ Hóa 2200uF 16V 10x20MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 25V 10x17MM

Tụ Hóa 1000uF 25V 10x17MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x16MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x16MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 25V 4x5MM

Tụ Nhôm 10uF 25V 4x5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 50V 5x5MM

Tụ Nhôm 10uF 50V 5x5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220uF 50V 10x10.2...

Tụ Nhôm 220uF 50V 10x10.2...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220UF 16V 6.3x7.7...

Tụ Nhôm 220UF 16V 6.3x7.7...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330UF 25V 8x10.2M...

Tụ Nhôm 330UF 25V 8x10.2M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330UF 50V 10x10.2...

Tụ Nhôm 330UF 50V 10x10.2...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470UF 25V 10x10.3...

Tụ Nhôm 470UF 25V 10x10.3...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100UF 50V 8x10.2M...

Tụ Nhôm 100UF 50V 8x10.2M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100uF 25V 6x7MM

Tụ Nhôm 100uF 25V 6x7MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 220UF 25V 8x10.2M...

Tụ Nhôm 220UF 25V 8x10.2M...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 330UF 16V 8x10MM

Tụ Nhôm 330UF 16V 8x10MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100UF 16V 6.3x5.4...

Tụ Nhôm 100UF 16V 6.3x5.4...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47UF 50V 6.3x5.5M...

Tụ Nhôm 47UF 50V 6.3x5.5M...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47UF 25V 6.3x5.5M...

Tụ Nhôm 47UF 25V 6.3x5.5M...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 35V 10x15MM

Tụ Hóa 470uF 35V 10x15MM

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2200uF 25V 13x20MM

Tụ Hóa 2200uF 25V 13x20MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100UF 50V 8x12MM

Tụ Hóa 100UF 50V 8x12MM

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 476E-47uF 25V...

Tụ Tantalum 476E-47uF 25V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 103-10nF DIP5...

Tụ Tantalum 103-10nF DIP5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100UF 400V 18x30MM

Tụ Hóa 100UF 400V 18x30MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 477A-470uF 10...

Tụ Tantalum 477A-470uF 10...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106V-10UF 35V...

Tụ Tantalum 106V-10UF 35V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106F-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106F-10UF 16V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4M...

Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.4M...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 104 275V

Tụ Cao Áp 104 275V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5MM

Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 102 1KV

Tụ Cao Áp 102 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 103 1KV

Tụ Cao Áp 103 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 103J-10nF 630V

Tụ CBB 103J-10nF 630V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 103 100V (2A103J)

Tụ Mica 103 100V (2A103J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 471 100V ( 2A471J...

Tụ Mica 471 100V ( 2A471J...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 472 100V ( 2A472J...

Tụ Mica 472 100V ( 2A472J...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 473 100V (2A473J)

Tụ Mica 473 100V (2A473J)

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 474J-470nF 630V

Tụ CBB 474J-470nF 630V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 50V

Tụ Hóa 47uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 50V

Tụ Hóa 22uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 50V

Tụ Hóa 10uF 50V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 4.7uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 4.7uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 2.2uF 50V 4x7MM

Tụ Hóa 2.2uF 50V 4x7MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1uF 50V 5x11MM

Tụ Hóa 1uF 50V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 35V 5x11MM

Tụ Hóa 47uF 35V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 25v 6x11MM

Tụ Hóa 100uF 25v 6x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 35V 5x11MM

Tụ Hóa 22uF 35V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 25V 4x7MM

Tụ Hóa 10uF 25V 4x7MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 220uF 16V 6x11MM

Tụ Hóa 220uF 16V 6x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 100uF 16V 5x7MM

Tụ Hóa 100uF 16V 5x7MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 103 10nF 50V (10C)

Tụ Gốm 103 10nF 50V (10C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 375  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI