Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

CH452A SOP28

CH452A SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH376S SOP28

CH376S SOP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4060BM SOP16

CD4060BM SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4060BE DIP16

CD4060BE DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4049 SOP16

CD4049 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4024 DIP

CD4024 DIP

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CC1101 QFN20

CC1101 QFN20

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14001B SOP14

MC14001B SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NJM2235 SOP8

NJM2235 SOP8

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AQV234 SOP6

AQV234 SOP6

Giá bán: 38.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AQV234 DIP6

AQV234 DIP6

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A6259H

A6259H

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS05N DIP14

74LS05N DIP14

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC574D SOP20

74HC574D SOP20

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC192 DIP16

74HC192 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC86 DIP14

74HC86 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

6N136 DIP8

6N136 DIP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC74D SOP14

74HC74D SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA122U SOP8

INA122U SOP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4518 DIP16

CD4518 DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4518 SOP16

CD4518 SOP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L293DD SOP20

L293DD SOP20

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DM9161AEP LQFP48

DM9161AEP LQFP48

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AM-22A DIP8

AM-22A DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI