Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

MAX31855K SOP8

MAX31855K SOP8

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14094 DIP16

MC14094 DIP16

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NRF51822 QFAC48 Bluetooth...

NRF51822 QFAC48 Bluetooth...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT2705p

FT2705p

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCF4013BE DIP14

HCF4013BE DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4066D SOP14

74HC4066D SOP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SLC0815 SOP14

SLC0815 SOP14

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCM1702 SOP20

PCM1702 SOP20

Giá bán: 275.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IW1691-08 SOP8 Power AC-D...

IW1691-08 SOP8 Power AC-D...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33035 SOP24 BLDC Driver

MC33035 SOP24 BLDC Driver

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33035 DIP24 BLDC Driver

MC33035 DIP24 BLDC Driver

Giá bán: 17.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CDCS503 TSSOP8 Clock Buff...

CDCS503 TSSOP8 Clock Buff...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2904 SOP8 Dual Operatio...

LM2904 SOP8 Dual Operatio...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIA324 SOP14 Quad-Operati...

KIA324 SOP14 Quad-Operati...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ferrite Beads 100 Ohm NFZ...

Ferrite Beads 100 Ohm NFZ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4069 SOP14

CD4069 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4069 DIP14

CD4069 DIP14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM311P DIP8 OPAM

LM311P DIP8 OPAM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MP020-5 SOP7

MP020-5 SOP7

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UPC494G SOP16 (C494G)

UPC494G SOP16 (C494G)

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL034C SOP14 (Hàng Cũ)

TL034C SOP14 (Hàng Cũ)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLC2578 SOP24 ADC 12Bit

TLC2578 SOP24 ADC 12Bit

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2005 ZIP11 IC AUDIO 2x...

TDA2005 ZIP11 IC AUDIO 2x...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STA540 ZIP15 Audio 13W

STA540 ZIP15 Audio 13W

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLV5620 DIP14 DAC 8 Bit

TLV5620 DIP14 DAC 8 Bit

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1360 SOP16

A1360 SOP16

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX31865ATP QFN20 (M31865...

MAX31865ATP QFN20 (M31865...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NRF51822 QFAA48 Bluetooth...

NRF51822 QFAA48 Bluetooth...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4028 SOP16 BCD TO DECIM...

CD4028 SOP16 BCD TO DECIM...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1337 SOP8 IC TIMER

DS1337 SOP8 IC TIMER

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4028 DIP16 BCD TO DECIM...

CD4028 DIP16 BCD TO DECIM...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ISL3152EIBZ SOP8 ESD RS48...

ISL3152EIBZ SOP8 ESD RS48...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14028BCP DIP16

MC14028BCP DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC2625DW SOIC28

UC2625DW SOIC28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AD8075 TSSOP16

AD8075 TSSOP16

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC125N DIP14

74HC125N DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KC2462 SOP16 Driver Servo

KC2462 SOP16 Driver Servo

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KC5188 SOP16 Driver Servo

KC5188 SOP16 Driver Servo

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3208-CI/SL SOP16

MCP3208-CI/SL SOP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3208-CI/P DIP16

MCP3208-CI/P DIP16

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33290 SOP8 ISO K Line

MC33290 SOP8 ISO K Line

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UCS1909BS SOP14 IC Driver...

UCS1909BS SOP14 IC Driver...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HLW8012 SOP8 IC Đo Dòng V...

HLW8012 SOP8 IC Đo Dòng V...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP224N-BSB SSOP16 IC TOU...

TTP224N-BSB SSOP16 IC TOU...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATSHA204A-SSHDA-T SOP8 IC...

ATSHA204A-SSHDA-T SOP8 IC...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC259 SOP16

74HC259 SOP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC259 DIP16

74HC259 DIP16

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AR8035-A QFN40 Enthenet 1...

AR8035-A QFN40 Enthenet 1...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

QMC5883L QFN16 IC La Bàn

QMC5883L QFN16 IC La Bàn

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA8954 HSOP24 IC Audio C...

TDA8954 HSOP24 IC Audio C...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX3243 SSOP28

MAX3243 SSOP28

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XTR116U SOP8 CURRENT LOOP...

XTR116U SOP8 CURRENT LOOP...

Giá bán: 33.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC4420 DIP8

TC4420 DIP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OB2269AP DIP8

OB2269AP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6234 HSOP20 Three-phase ...

L6234 HSOP20 Three-phase ...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ML4800CP DIP16

ML4800CP DIP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR1155 SOP8

IR1155 SOP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FAN7387 SOP8

FAN7387 SOP8

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC27 SOP14

74HC27 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8563 DIP8

PCF8563 DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC1496P DIP14

MC1496P DIP14

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC27 DIP14

74HC27 DIP14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LF353 SOP8

LF353 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LF353 DIP8

LF353 DIP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RTL8201F QFN32

RTL8201F QFN32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LTM455EU 4P 455KHZ

LTM455EU 4P 455KHZ

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HIP4081A SOP20

HIP4081A SOP20

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC05 SOP14

74HC05 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK304DN SOP7 AC/DC Conve...

LNK304DN SOP7 AC/DC Conve...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62783 DIP18

TD62783 DIP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SD6834 DIP8

SD6834 DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6384 DIP8

L6384 DIP8

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC7S14F SSOP5-P-0.65A Sch...

TC7S14F SSOP5-P-0.65A Sch...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC7S00F SSOP5-P-0.95 2-In...

TC7S00F SSOP5-P-0.95 2-In...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC7S00FU SSOP5-P-0.65A 2-...

TC7S00FU SSOP5-P-0.65A 2-...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2180 SOP8

OPA2180 SOP8

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IP101GR QFN32 IC LAN

IP101GR QFN32 IC LAN

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS192 DIP16

74LS192 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX487 SOP8

MAX487 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP77GS SOP8

OP77GS SOP8

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IP101G QFN32 IC LAN

IP101G QFN32 IC LAN

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SMSC8710A QFN32 IC LAN

SMSC8710A QFN32 IC LAN

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XTR111 MSOP8 Chuyển Đổi Á...

XTR111 MSOP8 Chuyển Đổi Á...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACT30AHT TO92

ACT30AHT TO92

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SA7527 SOP8

SA7527 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TJA1040T SOP8 CAN

TJA1040T SOP8 CAN

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADG408BR SOP16

ADG408BR SOP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62083AF SOP18

TD62083AF SOP18

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX913 SOP8

MAX913 SOP8

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7317 DIP30

TDA7317 DIP30

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7313D SOP28

TDA7313D SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS25 DIP14

74LS25 DIP14

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS194 DIP16

74LS194 DIP16

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3046 SOP14

LM3046 SOP14

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC125A SOP14 5.0MM (Loạ...

74HC125A SOP14 5.0MM (Loạ...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC02 SOP14

74HC02 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SN75175N SOP16

SN75175N SOP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3204-CI/P DIP14

MCP3204-CI/P DIP14

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LB1848 SOP10 IC Driver Mo...

LB1848 SOP10 IC Driver Mo...

Giá bán: 19.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BP1360 SOT23-6 Driver LED...

BP1360 SOT23-6 Driver LED...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA193 SOT23-5 Current Sh...

INA193 SOT23-5 Current Sh...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33151P DIP8

MC33151P DIP8

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LMV321 SOT23-5 IC OPAMP G...

LMV321 SOT23-5 IC OPAMP G...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4070 SOP14

CD4070 SOP14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8574 DIP16 IC Convert ...

PCF8574 DIP16 IC Convert ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75ALS194 SOP16

75ALS194 SOP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM16126D SOP24

SM16126D SOP24

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS148 DIP16

74LS148 DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

YT2462B TSSOP16

YT2462B TSSOP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XPT8871 SOP8 IC Audio 5W

XPT8871 SOP8 IC Audio 5W

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4030 DIP14

CD4030 DIP14

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER12A SOP8

VIPER12A SOP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2315-D DIP20 IC 2-Chann...

PT2315-D DIP20 IC 2-Chann...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2313L SOP28 IC 4-Channe...

PT2313L SOP28 IC 4-Channe...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BU2092F SOP18

BU2092F SOP18

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD40106 SOP14

CD40106 SOP14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD40106 DIP14

CD40106 DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC4584 SOP14

TC4584 SOP14

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS273 DIP20

74LS273 DIP20

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4021 SOP16

CD4021 SOP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4021 DIP16

CD4021 DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS00 DIP14

74LS00 DIP14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX1776EUA MSSOP8

MAX1776EUA MSSOP8

Giá bán: 96.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1637 DIP20

TM1637 DIP20

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SGL8022W DIP8 IC TOUCH PA...

SGL8022W DIP8 IC TOUCH PA...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7293 ZIP15 IC Audio 10...

TDA7293 ZIP15 IC Audio 10...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM321 SOT23-5 Op Amp 1MHz...

LM321 SOT23-5 Op Amp 1MHz...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UPC1237 ZIP8 IC Bảo Vệ Lo...

UPC1237 ZIP8 IC Bảo Vệ Lo...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER12A DIP8

VIPER12A DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER22A SOP8

VIPER22A SOP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER22A DIP8

VIPER22A DIP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

M62429FP SOP8 IC Volume D...

M62429FP SOP8 IC Volume D...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LP2985-3.3 TO23-5 LDO 150...

LP2985-3.3 TO23-5 LDO 150...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP296GSZ SOP8

OP296GSZ SOP8

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

G547F2 MSOP8

G547F2 MSOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DK124 DIP8

DK124 DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AP5056 SOP8

AP5056 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3845 SOP8

UC3845 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA122PA DIP8

INA122PA DIP8

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232RQ QFN32 Chính Hãng

FT232RQ QFN32 Chính Hãng

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA4605-3 DIP8

TDA4605-3 DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 9-12V SOP8

TDA2822 9-12V SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 6-9V SOP8

TDA2822 6-9V SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7439

TDA7439

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2322-S DIP28 IC 6-Chann...

PT2322-S DIP28 IC 6-Chann...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2322-S SOP28 IC 6-Chann...

PT2322-S SOP28 IC 6-Chann...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2323 DIP28 IC 6-Channel...

PT2323 DIP28 IC 6-Channel...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2323-S SOP28 IC 6-Chann...

PT2323-S SOP28 IC 6-Chann...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2399 DIP16 IC Echo Audi...

PT2399 DIP16 IC Echo Audi...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2399 SOP16 IC Echo Audi...

PT2399 SOP16 IC Echo Audi...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4053 DIP14

CD4053 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4053 SOP14

CD4053 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4049 DIP16

CD4049 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6384D SOP8

L6384D SOP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK501 SOP7

LNK501 SOP7

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK501 DIP7

LNK501 DIP7

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC1496DR2G SOP14

MC1496DR2G SOP14

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM239N DIP14

LM239N DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EG8010 LQFP32 SINE INVERT...

EG8010 LQFP32 SINE INVERT...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX9611 MSOP10

MAX9611 MSOP10

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS154 DIP24 Chân Hẹp

74LS154 DIP24 Chân Hẹp

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RT9193-33GB SOT23-5 3.3V ...

RT9193-33GB SOT23-5 3.3V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MIC5205-3.3 SOT23-5 3.3V ...

MIC5205-3.3 SOT23-5 3.3V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CY7C64713-56LTXC QFN56

CY7C64713-56LTXC QFN56

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH452L DIP24

CH452L DIP24

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH452A SOP28

CH452A SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH376S SOP28

CH376S SOP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4060BM SOP16

CD4060BM SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4060BE DIP16

CD4060BE DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4049 SOP16

CD4049 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4024 DIP

CD4024 DIP

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CC1101 QFN20

CC1101 QFN20

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14001B SOP14

MC14001B SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NJM2235 SOP8

NJM2235 SOP8

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AQV234 SOP6

AQV234 SOP6

Giá bán: 38.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AQV234 DIP6

AQV234 DIP6

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A6259H

A6259H

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS05N DIP14

74LS05N DIP14

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC574D SOP20

74HC574D SOP20

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC192 DIP16

74HC192 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC86 DIP14

74HC86 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

6N136 DIP8

6N136 DIP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC74D SOP14

74HC74D SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MIC5205-5.0 SOT23-5 5V 15...

MIC5205-5.0 SOT23-5 5V 15...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SPX3819M5-L-3-3/TR SOT23-...

SPX3819M5-L-3-3/TR SOT23-...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA122U SOP8

INA122U SOP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4518 DIP16

CD4518 DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4518 SOP16

CD4518 SOP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L293DD SOP20

L293DD SOP20

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DM9161AEP LQFP48

DM9161AEP LQFP48

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PC814/EL814 DIP4 PHOTO TR...

PC814/EL814 DIP4 PHOTO TR...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FDD8870 TO252 MOSFET N-1C...

FDD8870 TO252 MOSFET N-1C...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AM-22A DIP8

AM-22A DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75NF75 TO220 MOSFET N-CH ...

75NF75 TO220 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL8038CCPD DIP14

ICL8038CCPD DIP14

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4067 SOP24 Control LED

CD4067 SOP24 Control LED

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6599D SOP16

L6599D SOP16

Giá bán: 9.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GC7137AD DIP24

GC7137AD DIP24

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE5532 SOP8

NE5532 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE5532 DIP8

NE5532 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRS2092S SOP16 Driver Cla...

IRS2092S SOP16 Driver Cla...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS1086S TO92 AC Switch 0...

ACS1086S TO92 AC Switch 0...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4081 SOP14

CD4081 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4020 SOP16

CD4020 SOP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8574 SOP16 IC Convert ...

PCF8574 SOP16 IC Convert ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM5166P SOP16

SM5166P SOP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F54-I/SO SOP18

PIC16F54-I/SO SOP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJD350 TO252 TRANS PNP 0....

MJD350 TO252 TRANS PNP 0....

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 DIP24 Chân 1.72MM

MAX7219 DIP24 Chân 1.72MM

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4053 DIP16

74HC4053 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4051 DIP16

74HC4051 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC14D SOP14

74HC14D SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BIT3260 SOP8 IC Driver Ba...

BIT3260 SOP8 IC Driver Ba...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2515-I/P DIP18

MCP2515-I/P DIP18

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2515-I/SO SOP18

MCP2515-I/SO SOP18

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2314 SOP28 IC

PT2314 SOP28 IC

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM245TS TSSOP20

SM245TS TSSOP20

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DRV11873 HTSSOP16 Driver ...

DRV11873 HTSSOP16 Driver ...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4015 DIP16

CD4015 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14066 SOP14

MC14066 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14052 SOP16

MC14052 SOP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LD3320A QFN48 IC Nhận Dạn...

LD3320A QFN48 IC Nhận Dạn...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A81-C90X Epcos 90V 20kA 8...

A81-C90X Epcos 90V 20kA 8...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL081 DIP8

TL081 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP5100 QFN16 IC Charger B...

TP5100 QFN16 IC Charger B...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IC SANTAK MOD

IC SANTAK MOD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4541 DIP14

CD4541 DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4541 SOP14

CD4541 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4040 SOP16

74HC4040 SOP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4040 DIP16

74HC4040 DIP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC123 DIP16

74HC123 DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5500 LQFP48 TCP/IP

W5500 LQFP48 TCP/IP

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TPA3116D2 HSSOP32 IC AUDI...

TPA3116D2 HSSOP32 IC AUDI...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP4313 SOP8 Charger Batte...

TP4313 SOP8 Charger Batte...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCA9685 TSSOP28 Driver Se...

PCA9685 TSSOP28 Driver Se...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3421AOT SOT23-6 ADC 18...

MCP3421AOT SOT23-6 ADC 18...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3008-I/P DIP16 ADC 10-...

MCP3008-I/P DIP16 ADC 10-...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP602-I/SN SOP8

MCP602-I/SN SOP8

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110S SOP8 Motor Driver

L9110S SOP8 Motor Driver

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110H DIP8 Motor Driver

L9110H DIP8 Motor Driver

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KC8801 TSSOP16 Driver Ser...

KC8801 TSSOP16 Driver Ser...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EV1527 SOP8 OTP Encoder

EV1527 SOP8 OTP Encoder

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DRV8825 HTSSOP28 IC Stepp...

DRV8825 HTSSOP28 IC Stepp...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PAM8610 QFN40 IC AUDIO CL...

PAM8610 QFN40 IC AUDIO CL...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GPD2856C SOP16 IC Audio

GPD2856C SOP16 IC Audio

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TA2024 HSSOP36 STEREO 15W...

TA2024 HSSOP36 STEREO 15W...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LJ245A SN74LVC4245APWR TS...

LJ245A SN74LVC4245APWR TS...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LAN9514-JZX QFN64 IC USB ...

LAN9514-JZX QFN64 IC USB ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FE1.1S SSOP28 IC USB2.0 H...

FE1.1S SSOP28 IC USB2.0 H...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM234 TO92

LM234 TO92

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC32D SOP14

74HC32D SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS06N DIP14

74LS06N DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE556 DIP14

NE556 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AN6884 SIP9

AN6884 SIP9

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4047BE DIP14

CD4047BE DIP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RC522 QFN32 IC RFID

RC522 QFN32 IC RFID

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE556 SOP14

NE556 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4077 DIP14

CD4077 DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4027 SOP16

CD4027 SOP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4027 DIP16

CD4027 DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL071 SOP8

TL071 SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL071 DIP8

TL071 DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4011 SOP14

CD4011 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4011 DIP14

CD4011 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A4988 QFN28 IC DRIVER STE...

A4988 QFN28 IC DRIVER STE...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A3967 SOP24 IC Driver Ste...

A3967 SOP24 IC Driver Ste...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC132 SOP14

74HC132 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4013 DIP14

CD4013 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TB6612FNG SSOP24 IC MOTOR...

TB6612FNG SSOP24 IC MOTOR...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CR6850T DIP8 IC PWM Contr...

CR6850T DIP8 IC PWM Contr...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

WT588D-20SS SSOP20 IC Aud...

WT588D-20SS SSOP20 IC Aud...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S110E SOP8 IC Phát Nhạc C...

S110E SOP8 IC Phát Nhạc C...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LS301 SOP8 IC Phát Nhạc C...

LS301 SOP8 IC Phát Nhạc C...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KB4317 SOT23-6 Driver LED...

KB4317 SOT23-6 Driver LED...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4543 SOP16

CD4543 SOP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4543 DIP16

CD4543 DIP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLC5940 DIP28 DRIVER LED ...

TLC5940 DIP28 DRIVER LED ...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SGL8022W SOP8 IC TOUCH PA...

SGL8022W SOP8 IC TOUCH PA...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLC5940 TSSOP28 DRIVER LE...

TLC5940 TSSOP28 DRIVER LE...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62783 SOP18

TD62783 SOP18

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L297D SOP20

L297D SOP20

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5100 QFP

W5100 QFP

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7297 ZIP15

TDA7297 ZIP15

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PAM8403 SOP16

PAM8403 SOP16

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4094 DIP16 (Chính Hãng)

CD4094 DIP16 (Chính Hãng)

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1637 SOP20

TM1637 SOP20

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 SOP8

SP485 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 DIP8

SP485 DIP8

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPD6803S SOP16

LPD6803S SOP16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UCS1903 SOP8 DRIVER LED F...

UCS1903 SOP8 DRIVER LED F...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX487CPA DIP8

MAX487CPA DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4528 DIP16

CD4528 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4040BE DIP16

CD4040BE DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP8266 QNF32

ESP8266 QNF32

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1818 SSOP24

TM1818 SSOP24

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP73832T-2ACI/OT SOT23-5...

MCP73832T-2ACI/OT SOT23-5...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GAL16V8B-25LP DIP20

GAL16V8B-25LP DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2277PA DIP8

OPA2277PA DIP8

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340T SSOP20

CH340T SSOP20

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340G SOP16

CH340G SOP16

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8880CS SOP20

MT8880CS SOP20

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS154 DIP24 Chân Rộng

74LS154 DIP24 Chân Rộng

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC154 DIP24 14MM (Chân ...

74HC154 DIP24 14MM (Chân ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC154 DIP24 6.4MM (Chân...

74HC154 DIP24 6.4MM (Chân...

Giá bán: 13.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4011-502E/SN SOP8

MCP4011-502E/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-T4 DIP18

PT2272-T4 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC151 DIP16

74HC151 DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RM6203 DIP8

RM6203 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F616-I/P DIP14

PIC16F616-I/P DIP14

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCPL-3120V A3120V SOP8

HCPL-3120V A3120V SOP8

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCPL-3120V A3120V DIP8

HCPL-3120V A3120V DIP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 6.8V SMD...

Diode Zener 1/2W 6.8V SMD...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

B772 2SB772 SOT89 PNP 30V...

B772 2SB772 SOT89 PNP 30V...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4558 SOP8

4558 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-M6 DIP18

PT2272-M6 DIP18

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

M601 HCPL-M601 SOP5

M601 HCPL-M601 SOP5

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTS7960B TO263 Half Bridg...

BTS7960B TO263 Half Bridg...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1053B LQFP48 AUDIO CODE...

VS1053B LQFP48 AUDIO CODE...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1003B AUDIO CODEC MP3/W...

VS1003B AUDIO CODEC MP3/W...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TPCS8105 MSOP8 Lithium Io...

TPCS8105 MSOP8 Lithium Io...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14011B SOP14 Quad 2-Inp...

MC14011B SOP14 Quad 2-Inp...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14538B SOP16 Dual Preci...

MC14538B SOP16 Dual Preci...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14013B SOP14 Dual Type ...

MC14013B SOP14 Dual Type ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX1627ESA Step-Down DC-D...

MAX1627ESA Step-Down DC-D...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC273A SOP20 5.2MM  Fli...

74HC273A SOP20 5.2MM Fli...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM723 DIP14

LM723 DIP14

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CC2530F256RHAT QFN40

CC2530F256RHAT QFN40

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2303HXD SSOP28

PL2303HXD SSOP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RAM 62256 UT62256CPC-70LL...

RAM 62256 UT62256CPC-70LL...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917N-14 DIP14

LM2917N-14 DIP14

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917MX-8 SOP8

LM2917MX-8 SOP8

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max485 SOP8

Max485 SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7107 QFP44

ICL7107 QFP44

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP100-450DI TO92

MCP100-450DI TO92

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UA741 SOP8

UA741 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3525AN DIP16

SG3525AN DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3525A SOP16 5.2MM

SG3525A SOP16 5.2MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

APR9600 DIP28 RE-Recordin...

APR9600 DIP28 RE-Recordin...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8591T SOIC16 ADC/DAC 8...

PCF8591T SOIC16 ADC/DAC 8...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245PW TSSOP20 4.4MM

74HC245PW TSSOP20 4.4MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245DW SSOP20 5.2MM

74HC245DW SSOP20 5.2MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA7500 PWM DIP16

KA7500 PWM DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7660 SOP8

ICL7660 SOP8

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL082CD SOP8

TL082CD SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL072CD SOP8

TL072CD SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL072CP DIP8

TL072CP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL062CP DIP8

TL062CP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA7500 PWM SOP16

KA7500 PWM SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC377N DIP20

74HC377N DIP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3845 DIP8

UC3845 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL494 SOP16

TL494 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL494CN DIP16

TL494CN DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC393 DIP16 COUNTER DUA...

74HC393 DIP16 COUNTER DUA...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1629 LQFP44

TM1629 LQFP44

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1620 SOP20 Led Driver

TM1620 SOP20 Led Driver

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1629A SOP32

TM1629A SOP32

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1640 SOP28 LED Driver

TM1640 SOP28 LED Driver

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1628 SOP28 Led Driver

TM1628 SOP28 Led Driver

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7294 ZIP15

TDA7294 ZIP15

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC541D SOP20

74HC541D SOP20

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3843 SOIC8

UC3843 SOIC8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3843 DIP8

UC3843 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX202CSE SOIC16

MAX202CSE SOIC16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX202CPE DIP16

MAX202CPE DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4538 DIP16

CD4538 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XTR105PA DIP14

XTR105PA DIP14

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-460I/TT SOT23

MCP130T-460I/TT SOT23

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2305H SSOP48

PL2305H SSOP48

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX3002EUP TSSOP20

MAX3002EUP TSSOP20

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GTL2003PW SSOP20

GTL2003PW SSOP20

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT1621B SSOP48

HT1621B SSOP48

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DAC0832LCN DIP20

DAC0832LCN DIP20

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DAC0808LCN DIP16

DAC0808LCN DIP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP42010-I/SL SOP14

MCP42010-I/SL SOP14

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA125U SOP16

INA125U SOP16

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41010-I/SN SOP8

MCP41010-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC595PW TSSOP16

74HC595PW TSSOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MPU6050 QFN24

MPU6050 QFN24

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA125P DIP16

INA125P DIP16

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41010-I/P DIP8

MCP41010-I/P DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41050-I/SN SOP8

MCP41050-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] UC3625DW SOIC2...

[Đặt Hàng] UC3625DW SOIC2...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA4131NA SOP14

OPA4131NA SOP14

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2248 DIP16

PT2248 DIP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2249A DIP16

PT2249A DIP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP270GP DIP8

OP270GP DIP8

Giá bán: 58.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4558 DIP8

4558 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC373 SOP20 7.2MM

74HC373 SOP20 7.2MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBI5024GF SOP24

MBI5024GF SOP24

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBI5026GF SOP24

MBI5026GF SOP24

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AD595AQ DIP14

AD595AQ DIP14

Giá bán: 275.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCM2707PJT TQFP32

PCM2707PJT TQFP32

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA121KU SOIC8

OPA121KU SOIC8

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP250A SOP8 IC TOUCH PAD

TTP250A SOP8 IC TOUCH PAD

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP224N-ASD SSOP20 IC TOU...

TTP224N-ASD SSOP20 IC TOU...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP226-809 SSOP28 IC TOUC...

TTP226-809 SSOP28 IC TOUC...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP222E-807 SSOP28 IC TOU...

TTP222E-807 SSOP28 IC TOU...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP223 SOT23-6 IC TOUCH P...

TTP223 SOT23-6 IC TOUCH P...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP229-BSF SSOP28 IC TOUC...

TTP229-BSF SSOP28 IC TOUC...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41100-I/SN SOP8

MCP41100-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41100-I/P DIP8

MCP41100-I/P DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3201-CI/SN SOIC8

MCP3201-CI/SN SOIC8

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3201-CI/P DIP8

MCP3201-CI/P DIP8

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4066 SOP14

CD4066 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4052 SOP16

CD4052 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2101S SOP8 DRIVER HIGH/...

IR2101S SOP8 DRIVER HIGH/...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4093BM SOP14

CD4093BM SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SN75175N DIP16 QUAD DIFF ...

SN75175N DIP16 QUAD DIFF ...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC373N DIP20 D-Type Tra...

74HC373N DIP20 D-Type Tra...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2510-I/P DIP18

MCP2510-I/P DIP18

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC574N DIP20

74HC574N DIP20

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4017 SOP16

CD4017 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4051 DIP16

CD4051 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0804LCN DIP20

ADC0804LCN DIP20

Giá bán: 58.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0808CCN DIP28

ADC0808CCN DIP28

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CP2102 QFN28

CP2102 QFN28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS3231N SOIC16

DS3231N SOIC16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA129 SOIC8

INA129 SOIC8

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP77G DIP8

OP77G DIP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8888CS SOP20

MT8888CS SOP20

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2113S SOP16

IR2113S SOP16

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2113 DIP14

IR2113 DIP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0809CCN DIP28

ADC0809CCN DIP28

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4001 SOP14

CD4001 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA128 SOP8

INA128 SOP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3914 DIP18

LM3914 DIP18

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2551-I/SN SOP8

MCP2551-I/SN SOP8

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2551-I/P DIP8

MCP2551-I/P DIP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS74 DIP14

74LS74 DIP14

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2003 SOP16

ULN2003 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2003 DIP16

ULN2003 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2803 SOP18

ULN2803 SOP18

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC151D SOP16

74HC151D SOP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TCA785 DIP16

TCA785 DIP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TB6560 HZIP25

TB6560 HZIP25

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC04 DIP14

74HC04 DIP14

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM386 SOIC8 LM386M-1

LM386 SOIC8 LM386M-1

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4081 DIP14

CD4081 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4511 SOP16

CD4511 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4020 DIP16

CD4020 DIP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4051 SOP16

CD4051 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4013 SOP14

CD4013 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4052 DIP16

CD4052 DIP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4001 DIP14

CD4001 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4026 DIP16

CD4026 DIP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4094 SOP16

CD4094 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4046 DIP16

CD4046 DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4093BE DIP14

CD4093BE DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4050 DIP16

CD4050 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4050 SOP16

CD4050 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC193 SOP16 4-BIT UP/DO...

74HC193 SOP16 4-BIT UP/DO...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC165 DIP16

74HC165 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC541N DIP20

74HC541N DIP20

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC154D SOP24

74HC154D SOP24

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC86D SOP14

74HC86D SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4051 SOP16

74HC4051 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC164 SOP14

74HC164 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC21 DIP14 GATE AND 2CH...

74HC21 DIP14 GATE AND 2CH...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC192D SOP16

74HC192D SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS73 DIP14

74LS73 DIP14

Giá bán: 9.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS06 SOP14

74LS06 SOP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM334 TO92

LM334 TO92

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7107 DIP40

ICL7107 DIP40

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM339 SOP14

LM339 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245D SOIC20 7.2MM

74HC245D SOIC20 7.2MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 DIP24 Chân 2.54MM

MAX7219 DIP24 Chân 2.54MM

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM324 SOP14

LM324 SOP14

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM324 DIP14

LM324 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UM66T Melody Audio

UM66T Melody Audio

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 SOP24

MAX7219 SOP24

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC244D SOP20

74HC244D SOP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC244 DIP20

74HC244 DIP20

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM567 DIP8

LM567 DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TEA2025B DIP16 2.5W

TEA2025B DIP16 2.5W

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA126P DIP8

INA126P DIP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA126UA SOP8

INA126UA SOP8

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA1308  SOP8

TDA1308 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2184S SOP8 600V Half-Br...

IR2184S SOP8 600V Half-Br...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA128P DIP8

INA128P DIP8

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2184 DIP8 600V Half-Bri...

IR2184 DIP8 600V Half-Bri...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

21006516 Magtek SOIC16

21006516 Magtek SOIC16

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DG408DY SOP16

DG408DY SOP16

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC573 DIP20 IC Flip-Flo...

74HC573 DIP20 IC Flip-Flo...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4921-E/SN SOP8 DAC 12B...

MCP4921-E/SN SOP8 DAC 12B...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4921-E/P DIP8 DAC 12Bi...

MCP4921-E/P DIP8 DAC 12Bi...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75176 SN75176 DIP8

75176 SN75176 DIP8

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75176 SN75176 SOP8

75176 SN75176 SOP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8888CE DIP20

MT8888CE DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ISD4004-08MP 8-Minute Voi...

ISD4004-08MP 8-Minute Voi...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM393 DIP8

LM393 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM393 SOP8

LM393 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS247 DIP16 IC BCD

74LS247 DIP16 IC BCD

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS47 DIP16

74LS47 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS90 DIP14

74LS90 DIP14

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA138 SOT23-5

INA138 SOT23-5

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP4056 1A SOP8

TP4056 1A SOP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP07 SOP8

OP07 SOP8

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP07 DIP8

OP07 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4511 DIP16

CD4511 DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4822-E/SN SOP8 DAC 12B...

MCP4822-E/SN SOP8 DAC 12B...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3915 DIP18

LM3915 DIP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8880CE DIP20

MT8880CE DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8870DS SOP18

MT8870DS SOP18

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2103 SOP8 Half-Bridge D...

IR2103 SOP8 Half-Bridge D...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2103 DIP8 Half-Bridge D...

IR2103 DIP8 Half-Bridge D...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2110S SOP16 Half-Bridge...

IR2110S SOP16 Half-Bridge...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2110 DIP14 Half-Bridge ...

IR2110 DIP14 Half-Bridge ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2101 DIP8 Half-Bridge D...

IR2101 DIP8 Half-Bridge D...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4922-E/P DIP14

MCP4922-E/P DIP14

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4922-E/S SOP14

MCP4922-E/S SOP14

Giá bán: 49.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L298P SMD

L298P SMD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232RL SSOP28

FT232RL SSOP28

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232BL LQFP32

FT232BL LQFP32

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245N DIP20

74HC245N DIP20

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC573 SOP20 IC Flip-Flo...

74HC573 SOP20 IC Flip-Flo...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7660S DIP8

ICL7660S DIP8

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UA741 DIP8

UA741 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 12V DIP8

TDA2822 12V DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XR2211P DIP14

XR2211P DIP14

Giá bán: 56.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ISD1820PY ( Recode 16s)

ISD1820PY ( Recode 16s)

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC02 DIP14

74HC02 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM386 DIP8

LM386 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS193 DIP16 4-BIT UP/DO...

74LS193 DIP16 4-BIT UP/DO...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2134PA DIP8

OPA2134PA DIP8

Giá bán: 96.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE555 SOP8

NE555 SOP8

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4066 DIP14

CD4066 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS30 DIP14

74LS30 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L293D DIP16

L293D DIP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3524N DIP16 REGULATING ...

SG3524N DIP16 REGULATING ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8870 DIP18

MT8870 DIP18

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XR2206CP DIP16

XR2206CP DIP16

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8563 SOP8

PCF8563 SOP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A82C250 SOP8 IC CAN

A82C250 SOP8 IC CAN

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2510-I/SO SOP18

MCP2510-I/SO SOP18

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA2284 AC/DC

KA2284 AC/DC

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC74 DIP14

74HC74 DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2003A TO220

TDA2003A TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2030 TO220

TDA2030 TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2576T-ADJ BUCK ADJ 3A T...

LM2576T-ADJ BUCK ADJ 3A T...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4094 DIP16

CD4094 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM339N DIP14

LM339N DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4017 DIP16

CD4017 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC14N DIP14

74HC14N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC138N DIP16

74HC138N DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC254N DIP20

74HC254N DIP20

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC164N DIP14

74HC164N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC32N DIP14

74HC32N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL062CD SOP8

TL062CD SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL084CD SOP14

TL084CD SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL082CP DIP8

TL082CP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL084CN DIP14

TL084CN DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max3232 SOP16

Max3232 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max3232 DIP16

Max3232 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS12C887 Dip24  Real Time...

DS12C887 Dip24 Real Time...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917M SOIC14 FREQ TO VO...

LM2917M SOIC14 FREQ TO VO...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1101E

VS1101E

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT24C08 DIP8 EEPROM 8K

AT24C08 DIP8 EEPROM 8K

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0832 DIP8

ADC0832 DIP8

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Danh Sách Hàng Chính Hãng

Danh Sách Hàng Chính Hãng

Giá bán: Liên hệ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS1302 SMD

Module DS1302 SMD

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2262S SC2262 SOP18

PT2262S SC2262 SOP18

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2262 DIP18

PT2262 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-L4 SOP20

PT2272-L4 SOP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-M4S SOP20

PT2272-M4S SOP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-L4 DIP18

PT2272-L4 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-M4 DIP18

PT2272-M4 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE555 DIP8

NE555 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4052 SOP16

74HC4052 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4053 SOP16

74HC4053 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC138D SOP16

74HC138D SOP16

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS157 DIP16

74LS157 DIP16

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS151 DIP16

74LS151 DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS05 SOP14

74LS05 SOP14

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC05 DIP14

74HC05 DIP14

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC175N DIP16

74HC175N DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC165 SOP16

74HC165 SOP16

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC08D SOP14

74HC08D SOP14

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC123 SOP16

74HC123 SOP16

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC132 DIP14

74HC132 DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS377 DIP20

74LS377 DIP20

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC393D SOP14

74HC393D SOP14

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC00D SOP14

74HC00D SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC00N DIP14

74HC00N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC04D SOP14

74HC04D SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60/SS SSOP28

ENC28J60/SS SSOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS04 DIP14

74LS04 DIP14

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC08N DIP14

74HC08N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC595D SOP16

74HC595D SOP16

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC595 DIP16

74HC595 DIP16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA4277PA

OPA4277PA

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2111KP

OPA2111KP

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2803 DIP18

ULN2803 DIP18

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2303HXA SSOP28

PL2303HXA SSOP28

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX485 DIP8

MAX485 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX232 SOP16

MAX232 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX232 DIP16

MAX232 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60-I/SP DIP28

ENC28J60-I/SP DIP28

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1307 SOP8 I2C REALTIME ...

DS1307 SOP8 I2C REALTIME ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1307 DIP8 I2C REALTIME ...

DS1307 DIP8 I2C REALTIME ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1302 SOP8

DS1302 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1302 DIP8

DS1302 DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BISS0001 SOP16

BISS0001 SOP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BISS0001 DIP16

BISS0001 DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM358 DIP8

LM358 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM358 SOP8

LM358 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L298 3A DIP Chân Cắm

L298 3A DIP Chân Cắm

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L297 DIP20

L297 DIP20

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60-I/SO SOP28

ENC28J60-I/SO SOP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] ADS1210P

[Đặt Hàng] ADS1210P

Giá bán: 285.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 611  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI