Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4543 SOP16

CD4543 SOP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4543 DIP16

CD4543 DIP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62783 SOP18

TD62783 SOP18

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L297D SOP20

L297D SOP20

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5100 QFP

W5100 QFP

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7297 ZIP15

TDA7297 ZIP15

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PAM8403 SOP16

PAM8403 SOP16

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1637 SOP20

TM1637 SOP20

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 SOP8

SP485 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 DIP8

SP485 DIP8

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPD6803S SOP16

LPD6803S SOP16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX487CPA DIP8

MAX487CPA DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4528 DIP16

CD4528 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4040BE DIP16

CD4040BE DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP8266 QNF32

ESP8266 QNF32

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1818 SSOP24

TM1818 SSOP24

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GAL16V8B-25LP DIP20

GAL16V8B-25LP DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2277PA DIP8

OPA2277PA DIP8

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340T SSOP20

CH340T SSOP20

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI